Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1911
XXXV. členská výstava SVU Mánes

Datum:14. ledna 1911 – 19. února 1911

Místo: Praha, Pavilon SVU Mánes pod Kinského zahradou

Autoři architektonického řešení:Jan Zázvorka

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:SVU Mánes

komentář

Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes byla rozdělena na dvě části. V hlavním sále představili své obrazy malíři, kteří byli spojeni s nástupem modernismu na přelomu století (Antonín Hudeček, Miloš Jiránek, Max Švabinský, Karel Myslbek a několik žáků Mařákova krajinářského ateliéru). Z mladších tvůrců zde vystavoval pouze Ladislav Šíma, budoucí člen Skupiny výtvarných umělců. Zahraniční hosty zastupoval Edvard Munch a Vlastimil Hoffman, polský malíř usazený v Praze. Dominantou hlavního sálu bylo Švabinského monumentální plátno Léto, známé dnes pod názvem Žlutý slunečník.

Druhá, menší část výstavy v zadním prostoru pavilonu byla vyhrazena mladším členům spolku, kteří byli spojeni s okruhem skupiny Osma a již dříve usilovali o vstup do Mánesa. Jako první z nich vystavoval v roce 1908 na členské výstavě spolku Otakar Kubín. V tomtéž roce zaslali Emil Filla s Antonínem Procházkou do Mánesa dopis, v němž žádali o členství. V roce 1909 byli při příležitosti XXIX. členské výstavy přijati zásluhou Jana Preislera a Miloše Jiránka nejen Kubín s Fillou, ale i Vincenc Beneš a Václav Špála. Procházka a Bohumil Kubišta se stali členy Mánesa v roce 1910. Na výstavu se přihlásila i Linka Procházková-Scheithauerová a Jindřich Prucha, jejich obrazy se však v instalaci neobjevily.

Díla malířů z okruhu Osmy se na výstavě nalézala ve zmíněné zadní části, které se říkalo „pavilon novoprimitivistů“. Název byl odvozen z programu vystavujících umělců. Primitivismus pro ně představoval prostředek odpoutání se od starší akademické tradice a od impresionismu. Cílem se stalo nalezení nového autentického stylu. Primitivismus byl v tomto procesu chápán jako přechodné stadium vedoucí k revitalizaci formy a jejích vlastních zákonitostí, vycházejících z autonomního pojetí výtvarného díla a nezávislých na optické povaze skutečnosti. Vyplývá to především z manifestačního článku Emila Filly, otištěném krátce před výstavou ve Volných směrech, které spolu s Antonínem Matějčkem redigoval [Filla 1911, s. 62–70]. Jeho text doplňovaly nejen reprodukce českých malířů, ale i kubistické obrazy Georgese Braqua a Pabla Picassa publikované vůbec poprvé v našem prostředí.

O programové snaze rozejít se se starší tradicí svědčil i v originále nezachovaný plakát výstavy od Filly. Postava mladého rytíře s mečem, symbolizující nové umění, se chystá utnout hlavu na zemi ležícímu starci, symbolu tradice. V dubnu 1943 plakát použil jako příklad zvrhlého umění Dalibor Janků ve svém článku v oficiálním protektorátním čtrnáctideníku Zteč: „K zahájení své činnosti vydali plakát, kterým mimoděk dobře vystihli cíl své činnosti. Na plakátě stál chlap rozpřahující se klackem, jemuž se u nohou svíjela jakási postava. Chlap znázorňoval nový směr, který zabije staré umění. Takoví lidé se u nás po první světové válce zmocnili celého uměleckého života.“ [Mrkvička 1947, s. 273]

Jednoduché architektonické řešení výstavy bylo dílem architekta Jana Zázvorky. Dávalo možnost plně vyniknout vystaveným dílům a jejich kvalitám. Pavilon novoprimitivistů sklidil ostrou kritiku zejména z řad starších a konzervativních autorit a vyvolal celou řadu polemik. Úsilí mladých podpořili především Vilém Dvořák, František Krejčí a F. X. Šalda, vytýkající starší generaci Mánesa stagnaci. Dobové diskuse ukazují, že se moderní umění ocitlo na rozcestí. Jednotliví aktéři děje z obou táborů – konzervativního a radikálního křídla – hledali argumenty pro svůj vlastní program, který považovali za jediný správný a ospravedlnitelný. Proti modernismu přelomu století stálo avantgardní pojetí, předjímající zejména díly Filly, Kubišty a Beneše budoucí příklon ke kubismu. Pro pluralitu tehdy nebylo v očích ani jednoho z táborů místo, a to bylo také důvodem, proč se celá diskuse vyostřila do velmi osobních útoků a vedla až k fyzickému napadení Kubišty malířem Josefem Ullmannem. V Topičově salonu byl při příležitosti výstavy prezentován tzv. „oslí“ obraz, známý z předešlého roku z pařížského Salonu nezávislých, který měl parodovat úsilí mladých umělců.

Přestože se výstava stala s celkovým počtem 3202 návštěvníků nejnavštěvovanější přehlídkou spolku v daném roce a vydělala necelých 2600 Kč, podnítila konflikt i v řadách Mánesa. Zástupci starší generace se postavili proti mladým umělcům a rovněž proti Fillově koncepci Volných směrů, které ztrácely abonenty. Celou situaci řešila 17. února 1911 valná hromada Mánesa, na níž nebyli mladší umělci – mimo jiné i přičiněním tiskaře Grégra – zvoleni do spolkového výboru. Staronovým předsedou se stal sochař Stanislav Sucharda. Po třech dnech mladší umělci a teoretici z Mánesa vystoupili. Po několika měsících se do spolku vrátili Matějček s Kubištou, Filla s několika ostatními tvůrci založil během léta Skupinu výtvarných umělců.

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Filla 1911: Emil Filla, O ctnosti novoprimitivismu, Volné směry XV, 1911, s. 62–70

Mrkvička 1947: Otakar Mrkvička, Umění za protektorátu, Volné směry XXXIX, 1947, s. 227–272

Další literatura

Vojtěch Lahoda, Český kubismus, Praha 1996, s. 22

Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907–1917, Praha 1988, s. 177

Marie Rakušanová, Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Praha 2008, s. 98–102

Marie Rakušanová, Kubišta – Filla. Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce, Brno – Plzeň 2019, s. 131–138

Nicholas Sawicki, Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910, Praha 2014, s. 151–154

Pavel Škranc, Žlutý slunečník Maxe Švabinského a počátky české moderní malby, Studie Muzea Kroměřížska VII, 1986, s. 67–80

Petr Wittlich, Česká secese, Praha 1982, s. 355–356

Tomáš Winter, Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Řevnice – Plzeň – Praha 2013, s. 120–121

Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 117–123

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, 4017, Členská (obrazy), 1911 (leden–únor), link na: http://katalog.ahmp.cz

vystavující autoři
plakát
XXXV. členská výstava SVU Mánes
Autor plakátu:Filla Emil
Technika: litografie, papír, rozměry nezjištěny
Majitel: nedochováno
pozvánka

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=785EAA18220E11E0823600166F1163D4&scan=22#scan22

katalog

XXXV. výstava S. V. U. Manes (členská)

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1911

recenze

Anonym, Slůvko o "novém umění", Směr I, 1911, příl. k č. 5, 4. 2., s. 3 (text nedohledán)

jpg

V. Dol., Povážlivé zjevy, Dílo IX, 1911, č. 1, s. 27–28

pdf
Dvořák Vilém

Vilém Dvořák, Poznámky k XXXV. členské výstavě Manesa, Čas XXV, 1911, 1. 2., příloha, s. 5

pdf
Fiala Oskar

O. F. [Oskar Fiala], Po létech umělecké a ideové průpravy…, Dílo IX, 1911, č. 1, s. 25–26

pdf

B. H., Cesta k vítězství, Dílo IX, 1911, č. 2, s. 49–54

pdf
Herben Jan

T. Klín [Jan Herben], Na tvrdé dřevo…, Čas XXV, 1911, č. 40, 9. 2., s. 2–3

pdf
Kalvoda Alois

-da [Alois Kalvoda], Novoprimitivisté v Pavilonu „Manesa“ v Praze. – XXXV. výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze, Dílo IX, 1911, č. 1, s. 21–24

pdf
Krejčí František

Kí. [František Krejčí], Quo, quo scelesti ruitis, Česká mysl XII, 1911, č. 1, 15. 2., s. 105–106

pdf
Macek Antonín

A. M. [Antonín Macek], Výstava Mánesa, Právo lidu XX, 1911, příl. k č. 29, 29. 1., s. 1

pdf
Mádl Karel Boromejský

Karel B. Mádl, Výstava „Mánesa“, Národní listy LI, 1911, 22. 1., příloha, s. 9–10

pdf
Mádl Karel Boromejský

M. [Karel Boromejský Mádl], Členská výstava „Mánesa“, Zlatá Praha XXVIII, 1910–1911, č. 22, 17. 2., s. 261–262

pdf
Marek Josef Richard

Josef Marek, Výstavy, Moderní revue XVII (sv. XXIII), 1911, č. 5, 8. 2., s. 267–268

pdf
Skružný Josef

Venouš Dolejš [Josef Skružný], Výstava spolku Manes, Humoristické listy LIV, 1911, č. 5, 20. 1., s. 61–62

pdf
Šalda František Xaver

František Xaver Šalda, Starý a nový Mánes. Dojmy a reflexe, Novina IV, 1911, č. 6, 27. 1., s. 161–165; č. 7, 10. 2., s. 202–207, in: idem, Kritické projevy 8, 1910–1911, edd. Oldřich Králík – Miroslav Komárek – Jiří Opelík, Praha 1956, s. 128–139 

pdf
Šalda František Xaver

František Xaver Šalda, Členská výstava Mánesa. (Glossy k článku Starý a nový Mánes), Novina IV, 1911, č. 8, 10. 2., s. 248–251, in: idem, Kritické projevy 8, 1910–1911, edd. Oldřich Králík – Miroslav Komárek – Jiří Opelík, Praha 1956, s. 140–144 

pdf

X, Nové české malířství?, Lidové noviny XIX, 1911, č. 46, 15. 2., s. 2–3; č. 47, 16. 2., s. 2–3

pdf
Pohledy do výstavy

Pohled do XXXV. členské výstavy SVU Mánes

na pravé stěně: Max Švabinský, Rodinná podobizna (podobizna tří), Podobizna Dr. Preise s chotí a Vlastní portrét

 

Český svět VII, 1910–1911

foto: ing. Kutina

Pohled do XXXV. členské výstavy SVU Mánes

na pravé stěně: Vlastimil Hoffman: Madona Gaudiosa, Básník a Koncert 

 

Český svět VII, 1910–1911

foto: ing. Kutina

Pohled do XXXV. členské výstavy SVU Mánes

Max Švabinský, Léto (Žlutý slunečník)

 

Český svět VII, 1910–1911

foto: ing. Kutina

Pohled do XXXV. členské výstavy SVU Mánes

oddělení „novoprimitivistů“

zleva: Emil Filla, Podzim Milosrdný Samaritán, Vincenc Beneš, Vyšehrad, Bohumil Kubišta, Kuchyňské zátiší, Vincenc Beneš Hagar a Ismael, Otakar Kubín, Práce na poli, Václav Špála, Záliv v Gruži

 

Český svět VII, 1910–1911.

foto: ing. Kutina

drobné zprávy o výstavě

an., Mluva novoprimitivistů, Dílo IX, 1911, č. 1, s. 27

Anonym, Dnes otvírá S. V. U. …., Právo lidu XX, 1911, příl. k č. 14, 14. 1., s. 1

Anonym, Dnes v 11 hod. dop. …, Lidové noviny XIX, 1911, č. 15, 15. 1., s. 4

Anonym, Dva polemické dopisy, Čas XXV, 1911, č. 45, 14. 2., s. 2–4

Anonym, S. V. U. Mánes otevřel včera…, Čas XXV, 1911, č. 15, 15. 1., s. 5

Anonym, S. V. U. otevřel včera…., Právo lidu XX, 1911, příl. k č. 15, 15. 1., s. 1

Anonym, Spolek Mánes otevírá dnes…, Čas XXV, 1911, č. 14, 14. 1., s. 4

Anonym, XXXV. čl. výst. S. V. U. Mánes bude uzavřena…, Čas XXV, 1911, č. 42, 11. 2., s. 4

Anonym, XXXV. čl. výst. S. V. U. Mánes…, Čas XXV, 1911, č. 13, 13. 1., s. 4

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo