Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1946
Josef Lada

Datum:1. dubna 1946 – 21. dubna 1946

Místo: Praha, budova SVU Mánes

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Emil Filla, Václav Hejna, Miloš Malina, Josef Novák

komentář

Výstava Josefa Lady, kterou SVU Mánes uspořádal v dubnu 1946, chtěla Ladu představit jako komplexního a svébytného umělce, nikoliv pouhého karikaturistu a ilustrátora, jak byl do té doby zejména vnímán. Nadpoloviční většinu z celkových 86 vystavených děl proto tvořily volné obrazy v technikách tempery a kvaše, jimž se Lada začal mnohem více věnovat od konce dvacátých let. [Pečinková 2007] I když byl v Mánesu představen také konvolut 36 ilustrací k Haškovu Dobrému vojáku Švejkovi, celková dramaturgie výstavy, vyznění úvodního katalogového textu Emila Filly i ohlasy z dobových periodik potvrzují a zdůrazňují zaměření na Ladovu volnou tvorbu.

Námětová rovina vystavených obrazů se ovšem nijak nelišila od Ladovy humoristické a ilustrátorské tvorby. Asi nejvýrazněji byly na výstavě zastoupeny krajiny, v nichž Lada zachycoval atmosféru střídajících se ročních období ve svých rodných Hrusicích a v jejich okolí. Na Ladův zájem o krajinu, její proměny a o život na venkově navázaly také ostatní dva celky, tvořené obrazy vesnického života a obrazy pohádkových bytostí.

Z dobových periodik a archiválií je patrné, že Ladovy obrazy byly vystaveny v 1. patře pražské budovy Mánesa. Bohužel ale nejsou známé podrobnosti o celkové podobě instalace. S největší pravděpodobností ji určili Miloš Malina, Václav Hejna a Josef Novák, kteří jsou v katalogu uvedení jako členové komise, jež výstavu připravila. Mimo nich je jako člen této komise v katalogu uveden i Emil Filla, při nahlédnutí do spolkových archiválií se ale ukazuje, že Fillova role mohla spočívat pouze v autorství katalogové stati, nikoliv v přímé participaci na podobě výstavy.

K návštěvnosti nejsou dohledatelná žádná relevantní data, diskutabilní je také to, jaký mohla mít výstava ohlas v laické, odborné a umělecké obci. Ladovu tvorbu a výstavu velmi kladně hodnotily recenze Zdeňka Hlaváčka v týdeníku Svět práce, Jiřího Kotalíka v deníku Práce a další texty v denících Lidová demokracieRudé právo. Zmiňovaný Zdeněk Hlaváček například o Ladovu dílu píše, že: „máloco k nám promlouvá tak jadrnou mateřštinou“ [Hlaváček 1946]. O něco příkřejší recenze publikovaná v Mladé frontě však o Ladově novější tvorbě uváděla, že „na pracích posledních tří let je zřejmá únava a suchost, násilné vymýšlení, opakování, které nedosahuje původní úrovně“. [ŠOL 1946]

Reflexe výstavy v jiných dobových kulturně zaměřených periodicích chybí a ukazuje se, že o něco větší ohlas patrně měly retrospektivní výstavy Jindřicha Štýrského a Jaroslava Krále, které Mánes pořádal v prakticky stejném čase jako Ladovu přehlídku. Reakce na Ladovo dílo a výstavu nezazněly ve spolkových Volných směrech, ani například v Listech, vedených Jindřichem Chalupeckým, nebo Obzorech. Podobně chladná zůstala i levicově orientovaná periodika – týdeník Tvorba v několika březových a dubnových číslech věnoval značnou pozornost zmiňované výstavě Jaroslava Krále, o Ladovi a jeho výstavě ale nijak nereferoval. Přetlak výstavní činnosti, který neprovázel pouze spolek Mánes, ale celou poválečnou výtvarnou scénu, se tak zcela jistě podepsal i na minimalizaci dopadu, který výstava Josefa Lady mohla mít.

Václav Šafka 

Citovaná literatura

Hlaváček 1946: Zdeněk Hlaváček, Čtyři výstavy, Svět práce II, 1946, č. 15, 11. 4., s. 11

Pečinková 2007: Pavla Pečinková, Josef Lada (1887–1957) (kat. výst.), Praha 2007, s. 135

ŠOL 1946: ŠOL, Tři dobré výstavy v Mánesu, Mladá fronta II, 1946, č. 87, 12. 4., s. 4

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, Josef Lada, 1946 (1.–21. 4.)

vystavující autoři
pozvánka

Spolek výtvarných umělců Mánes si vás dovoluje pozvati na výstavu Josefa Lady

katalog

Josef Lada

 

Vydavatel: SVU Mánes

Místo a rok vydání: Praha, 1946

Autor úvodního textu:Filla Emil
recenze

hčk, Ladovo radostné vyprávění o Čechách, Rudé právo XXVI, č. 91, 16. 4., s. 4

pdf
Hlaváček Zdeněk

Zdeněk Hlaváček, Čtyři výstavy, Svět práce II, 1946, č. 15, 11. 4., s. 11

pdf
Kotalík Jiří

Jiří Kotalík, Český malíř Josef Lada, Práce II, 1946, č. 93, 19. 4., s. 6

pdf

Š. J., Tři výstavy v Mánesu, Lidová demokracie II, 1946, č. 90, 16. 4., s. 4

pdf

ŠOL, Tři dobré výstavy v Mánesu, Mladá fronta II, 1946, č. 87, 12. 4., s. 4

pdf
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Výstava Josefa Lady v Mánesu v Praze, Čin II, 1946, č. 80, 4. 4., s. 3

Anonym, Výstavy, Hollar XXIII–XXIV, 1947, č. 2, s. 85

Anonym, Z výstavy SVU Mánes, Kulturní politika II, 1946, č. 26, 12. 4., s. 6

Anonym, Současná výstava Josefa Lady v Mánesu ukazuje nám znovu tohoto umělce..., Svět práce II, 1946, č. 17, 25. 4., s. 11

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo