Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1935
Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy

Datum:5. února 1935 – 26. února 1935

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Emil Filla, Joe Hloucha

komentář

Na přelomu let 1929–1930 představil sběratel a obchodník Joe Hloucha na prodejní výstavě ve Veletržním paláci v Praze své sbírky mimoevropského umění. V českém prostředí do té doby nebyla prezentována tak rozsáhlá kolekce původního umění subsaharské Afriky, Oceánie, předkolumbovské Ameriky a Asie. O několik měsíců později proběhla repríza výstavy v Berlíně. Ve stejném roce se s Hlouchou poprvé sešel malíř Emil Filla, který od konce dvacátých let systematicky budoval vlastní kolekci mimoevropského umění, zahrnující tvorbu téměř všech významných světových kultur od pravěku až k současnosti.

Koncem roku 1934 Filla navštívil Hlouchu znovu s nabídkou uspořádat výstavu jeho mimoevropské sbírky v budově Spolku výtvarných umělců Mánes. Hloucha si průběh návštěvy zaznamenal do deníku: „Dopol[edne] čekání na malíře Fillu, který místo v 10 přišel až ve ¾ na 11. Prohlédl si všechno a navrhoval, abych v únoru vystavil v Mánesu primit[ivní] sbírku. Ale nic docela nic z toho nebudu mít. Chtěl si různé věci koupiti, perské, gandhárské, primit[ivní], jihočeskou Madonu atd. Také na mou got[ickou] mad[onu] měl chuť. Doufám, že ta sama to nepřipustí“ [Hloucha 1935, zápis z 20. 12. 1934].

Následovaly Fillovy další návštěvy Hlouchy, při nichž se určil termín výstavy a podrobnosti ohledně jejího průběhu. Filla současně koupil od sběratele několik prací do vlastní kolekce. Výstavu afrických a oceánských děl Hlouchovy sbírky nakonec spojil s prezentací vlastních prací, které byly umístěny v oddělených místnostech a nebyly s Hlouchovou sbírkou promíchány.

Vztahy mezi Fillovými díly a artefakty z Hlouchovy kolekce postihl v katalogu výstavy Vincenc Kramář. V souvislosti s Fillovými díly hovořil o jejich blízkosti k primárním projevům lidské tvořivosti. Jeho sochy – „obludné postavy“ –přirovnal k prehistorickému umění a dětské kresbě, přičemž vyzdvihoval jejich revoluční humanistický obsah v protikladu ke konvenční tvorbě. Vlivy afrického a oceánského umění nalezl ve formálním přístupu, který se ve Fillových sochách zrcadlí: „Všechny uvedené plastiky pohybují se a uplatňují různé stupně mezi póly, jakými jsou z jedné strany architektonika pracující s plochami jako negerská plastika, a z druhé strany hmotná beztvarovost, nebo artefakt z jedné a z druhé strany něco ústrojně rostlého“ [Kramář 1935, s. 12].

Výstava vyvolala velký počet reakcí a měla značnou publicitu. Podílel se na ní i Hloucha, když napsal článek pro Světozor a poskytl rozhovor básníku Josefu Horovi pro deník A–Zet. Expozice byla rovněž nafilmována. Hlavním tématem recenzí výstavy bylo srovnání Fillovy tvorby a mimoevropských prací. Autoři často pracovali se stereotypní představou o autenticitě, pravosti a originalitě mimoevropského „primitivního“ umění, které stavěli do opozice k modernismu, jevícímu se v tomto pohledu jako nepůvodní a dekadentní, založený na racionalitě na rozdíl od instinktivní tvorby „primitivů“. 

Během konání přehlídky unikala téměř všem jejím recenzentům jedna neplánovaná událost. Aby velký sál budovy Mánesa nezůstal prázdný, byla v něm o čtrnáct dnů prodloužena první výstava Skupiny surrealistů v ČSR. Díla Jindřicha Štyrského, Toyen a Vincence Makovského tak byla v budově Mánesa prezentována současně s Fillovými pracemi a africkým a oceánským uměním. Vznikl pomyslný trojúhelník, mezi jehož vrcholy lze rozkrývat úzké vztahy. Zatímco u zahraničních surrealistů nebyla přítomnost mimoevropského „primitivního“ umění na jejich přehlídkách výjimečná, po vzniku Skupiny surrealistů v ČSR v roce 1934 se uskutečnila v domácím prostředí pouze tato jediná, a to ještě ne zcela bezprostřední konfrontace. Na Fillu samého musela působit kladně. Surrealismus podporoval a po roce 1930 ho reflektoval ve vlastní tvorbě. 

Společná prezentace Hlouchovy sbírky a děl Emila Filly byla z hlediska kvantity i kvality zařazených afrických a oceánských skulptur v českém prostředí ojedinělá a už se nikdy neopakovala. Z hlediska problematiky tzv. primitivismu ve smyslu recepce a inspirací původních kultur Ameriky, Afriky a Oceánie je proto zásadní.

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Hloucha 1935: Deník Joe Hlouchy, Archiv Náprstkova muzea asijských afrických a oceánských kultur v Praze, archiv Joe Hlouchy, inv. č. 10/1

Kramář 1935: Vincenc Kramář, Grafické listy a plastika Emila Filly, in: Emil Filla – Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje. Černošská a tichomořská plastika – 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy (kat. výst.), SVU Mánes v Praze 1935, s. 10–11

Další literatura

[Joe Hloucha], Plastiky dvou světů, Světozor XXXV, 1935, č. 6, 7. 2., s. 89

[Josef Hora], K výstavě africké a tichomořské plastiky v Mánesu, A–Zet [VIII], 1935, č. 25, 6. 2., [s. 4]

Josef Kandert, Počátky sběratelství etnického umění v českých zemích, Umění XXXVII, 1989, s. 187–190 

Tomáš Winter, Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté, Umění LIII, 2005, č. 1, s. 76–86

Tomáš Winter, Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Řevnice – Plzeň – Praha 2013, s. 184–235 

Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 47–56

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, 4190, Filla, Černošská a tichomořská plastika, 1935

vystavující autoři
plakát
Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
Technika: barevná litografie, papír
Majitel: Náprstkovo muzum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
katalog

Emil Filla – Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje / Černošská a tichomořská plastika. 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1935

Autor úvodního textu:Kramář Vincenc
recenze

Anonym, Emil Filla a exotická plastika, EVA, 1935, 1. 3., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf

a. st., Filla und die Primitiven, Bohemia, 1935, 6. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf
Čapek Josef

-jč- [Josef Čapek], Dvě nové výstavy v Mánesu, Lidové noviny XLIII, 1935, č. 70, 8. 2., s. 9

pdf
Dolejší Vojtěch

-vd- [Vojtěch Dolejší], Kresby a plastiky Emila Filly, Rudé právo [XVI], 1935, č. 33, 8. 2., [s. 4], in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 55

pdf
Friedl Antonín

Fdl. [Antonín Friedl], Emil Filla, Pestrý týden X, 1935, č. 9, 2. 3., s. 7, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 54–55 

pdf
Fuchs Rudolf

R. F. [Rudolf Fuchs], Filla und die Primitiven, Prager Tagblatt LX, 1935, č. 30, 5. 2., s. 6

pdf

V. H., Výstavy, Polední lidové listy, 1935, 16. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf
Hloucha Joe

[Joe Hloucha], Plastiky dvou světů, Světozor XXXV, 1935, č. 6, 7. 2., s. 89

pdf
Hora Josef

[Josef Hora], K výstavě africké a tichomořské plastiky v Mánesu, A–Zet [VIII], 1935, č. 25. 6. 2., [s. 4]

pdf
Jiřina Václav

V. J. [Václav Jiřina], Dva světy, Národ LXXV, 1935, č. 32, 14. 2., s. 4

pdf
Knížek Emanuel

K. [Emanuel Knížek], Budova spolku Mánes, Národní politika LIII, 1935, č. 54, 23. 2., s. 7

pdf
Kolman-Cassius Jaroslav

Jaroslav Kolman-Cassius, Černé nebezpečí, Dílo XXVI, 1935, s. 23–24

pdf
Kovárna František

F. K. [František Kovárna], Technický fond, Pražské noviny CCLVI, 1935, č. 50, 28. 2., s. 4, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 49

pdf
Kovárna František

F. K. [František Kovárna], Černošská plastika, Pražské noviny, 1935, 5. 3., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf

Kr, Fantasie divochů a civilisovaného, Polední list IX, 1935, č. 37, 6. 2., s. 2

pdf
Krejčí Jiří

jk. [Jiří Krejčí], Pražské výstavy, Právo lidu XLIV, 1935, č. 43, 20. 2., s. 6

pdf

ma, O umění tropů, Lidové noviny XLIII, 1935, č. 91, 19. 2., s. 3

pdf
Malý Pavel František

Efpem [Pavel František Malý], Výstava nových maleb, grafik a plastik Emila Filly, Samostatnost XXX, 1935, č. 9, 28. 2., s. 4, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 56

pdf
Marek Josef Richard

Josef Richard Marek, Nebezpečné sousedství, Národní listy LXXV, 1935, č. 48, 17. 2., s. 11

pdf
Mokrý František Viktor

fvm [František Viktor Mokrý], Idoly a obludy, Venkov XXX, 1935, č. 54, 5. 3., s. 9, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 52

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Černošské a tichomořské sochařství, Národní osvobození XII, 1935, č. 47, 24. 2., s. 13

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Dr. V. Kramář o Fillově grafice a plastice, Národní osvobození, 1935, 7. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Graphiken und Plastiken von Emil Filla, Prager Presse XV, 1935, č. 43, 13. 2., s. 6, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 48

pdf

Rk., Emil Filla, Národní střed XVII, 1935, č. 59, 10. 3., příl. Československá rodina, [s. 15], in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 52–54 

pdf

řk., Emil Filla jako grafik a sochař, Ranní noviny, 1935, 20. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf
Šourek Karel

Karel Šourek, Grafika a plastiky Emila Filly, Listy pro umění a kritiku III, 1935, č. 4, 21. 3., s. 127, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 51–52

pdf
Štech Václav Vilém

Š [Václav Vilém Štech], Grafické listy a plastiky Emila Filly, České slovo XXVII, 1935, č. 40, 16. 2., s. 8, in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 47

pdf
Toman Prokop Hugo

-a- [Prokop H. Toman], Černošská a tichomořská plastika v Mánesu, A-Zet, 1935, 21. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

pdf
Toman Prokop Hugo

-a- [Prokop H. Toman ml.], Grafická a sochařská výstava Emila Filly, A–Zet [VIII], 1935, č. 31, 14. 2., [s. 4], in: Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 54

pdf
Veselý Ad.

Ad. Veselý, Filla jako malíř, grafik a sochař, Pozor XLII, 1935, č. 42, 12. 2., s. 4

pdf
Veselý Ad.

Ad. Veselý, Výtvarné umění, Zvon XXXV, 1935, č. 25, 6. 3., s. 351

pdf
Volavka Vojtěch

V. V. [Vojtěch Volavka], Výstava Emila Filly v Mánesu, Panorama XIII, 1935, č. 3, březen, s. 36, in: idem, O moderním umění, ed. Václav Richter – Bohumír Mráz, Praha 1961, s. 138

pdf
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Černošské sochy v Praze, Večerní České slovo Mladá Boleslav, 1935, 8. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

Anonym, Sochařská výstava malíře Filly, A-Zet, 1935, 7. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

Anonym, Výstava černošských soch ze sbírky známého cestovatele Joe Hlouchy, Pražské noviny, 1935, 22. 2., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935)

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo