Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1934
Mezinárodní výstava karikatur a humoru

Datum:6. dubna 1934 – 3. června 1934

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Emil Filla, Adolf Hoffmeister, Alois Wachsman

komentář

Výstava bezprostředně souvisela s politickou situací v Evropě, která se vyostřila v roce 1933, kdy byl Adolf Hitler jmenován kancléřem a absolutní moc v Německu získali nacisté. Adolf Hoffmeister začal v reakci na tyto události přehodnocovat poslání a smysl dobové karikatury. Již ve dvacátých letech sice chápal karikaturu jako revoluční nástroj, avšak jeho vlastní díla byla spíše humoristická než satirická. V roce 1933 humoristický náboj, vyvolávající u diváků smích a veselost, vyloučil a zdůrazňoval kritickou stránku karikatury. Útočná karikatura neměla zvýrazňovat jen směšné znaky karikovaných, ale měla zdůrazňovat jejich zlou povahu, prohnilost a odsouzení v očích veřejnosti. Karikatura slovy Hoffmeistera pozbývá „žertovné funkce a nabývá funkce zbraně… může být dílem až tragickým, ostřím msty a vzpoury“ [Hoffmeister 1933, s. 163]. Její hlavní poslání Hoffmeister spatřoval v boji proti fašismu.

Tento aspekt se odrazil i ve výběru děl pro výstavu, na kterém se vedle Hoffmeistera podílel Alois Wachsman a Emil Filla. Všichni tři byli členové výboru Spolku výtvarných umělců Mánes, který výstavu uspořádal, čímž mimo jiné veřejně deklaroval politický postoj svých členů.

Přestože v Čechách měly samostatné výstavy humoristických kreseb a karikatur tradici již od přelomu století, přehlídka v roce 1934 předešlé předčila počtem vystavených děl i přítomných umělců. Nejaktuálnější projevy protifašistické karikatury zastupovali z českých tvůrců kromě Hoffmeistera zejména Otakar Mrkvička, Josef Novák, Antonín Pelc a Bedřich Taussig. Současně měla výstava retrospektivní charakter: představila v chronologickém průřezu tvůrce, které lze považovat za zakladatele moderní české karikatury: Františka Kupku, Františka Gellnera, V. H. Brunnera, Zdeňka Kratochvíla a Josefa Ladu. Vedle toho neopomenula ani klíčové osobnosti, které vstoupily na pole humoristické a satirické kresby ve dvacátých letech: Josefa Čapka, Huga Boettingera, Vlastimila Radu, Ondřeje Sekoru, Františka Muziku a Františka Bidla. Díla F. T. Neumanna byla příkladem sochařské karikatury. Výstavu tak lze považovat za reprezentativní přehled dějin české humoristické kresby a karikatury od přelomu století až do první poloviny třicátých let, přestože někteří autoři chyběli (například Emil Filla a jeho karikatury z doby první světové války, které ovšem on sám považoval za příležitostná díla bez velkého významu).

České autory na výstavě doplňovali zahraniční umělci. Vedle Francouzů to byli zejména Němci, kteří kromě malíře Otto Dixe žili všichni v emigraci, kam se uchýlili před hitlerovským režimem. Sovětský svaz byl zastoupen jak emigrujícími umělci, tak tvůrci, kteří v zemi zůstali a v zásadě byli představiteli oficiálního umění. Jejich díla se nenalézala v katalogu a byla na výstavu doplněna v jejím průběhu. Důležité byla přítomnost německých autorů, kteří před nacistickou hrozbou emigrovali do Československa: Th. Th. Heineho, Johna Heartfielda, Ericha Godala a původcem maďarského malíře Josefa Jusztusze, publikujícího pod pseudonymem Bert [Rokytová 2017, s. 157]. Jejich díla se stala předmětem kampaně v německy vydávaném tisku a posléze i oficiálních protestů, a to z různých stran. Nejvýrazněji v tomto ohledu zapůsobily fotomontáže Johna Heartfielda, nemilosrdně karikující představitele nacistického Německa. Karel Teige na ně pohlížel jako na vyvrcholení „moderní revoluční karikatury“, byly pro něj „nejhodnotnějším přínosem z celého souboru mezinárodní karikatury“ [Teige 1934, s. 140]. Vůbec největší pozornost vzbudila montáž Adolf Nadčlověk – Polyká zlato a má plechovou hubu, která byla vystavena ve výloze směrem do ulice.

Bezprostředně po zahájení výstavy informoval německý velvyslanec Walter Koch ministerstvo zahraničí v Berlíně o dílech, která hanobí německou politiku. Dne 13. dubna publikovaly německé i české deníky obsah oficiální protestní nóty Německa, která byla prostřednictvím Kocha předána české straně. Její text narážel na nepřijatelné vysmívání se říšským občanům a německé politice na představených karikaturách. Jádrem protestu se staly zdeformované postavy Hindenburga, Hitlera, Göringa, Goebbelse, Röhma a dalších německých politiků. Nóta rovněž hovořila o zneuctění a poplivání německých státních symbolů a požadovala odstranění děl z výstavy. Po vzájemném vyjednávání mezi spolkem Mánes a Kamilem Kroftou, zastupujícím československého ministra zahraničí Edvarda Beneše v době jeho nepřítomnosti, bylo po polovině dubna z instalace proti vůli spolku odstraněno policií sedm prací: pět Heartfieldových a dvě původem ruského kreslíře Vasilije Šuchajeva, usazeného v Paříži. Protesty ovšem neustaly a přidala se k nim i velvyslanectví Rakouska a Itálie. Protestovala i arcibiskupská konzistoř v Praze a papežský nuncius Giovanni Panico, kterým vadil protináboženský obsah některých děl a nevhodné karikování papeže. Situace kulminovala 27. dubna, kdy bylo svěšeno dalších pět děl od Heineho, Georga Grosze a N. Kohuta, což byl sovětský tvůrce vystavující mimo katalog.

Cenzurní zásah vyvolal zvýšenou publicitu výstavy a ruku v ruce jdoucí zvýšený zájem publika. Výstava byla dvakrát prodloužena a namísto 6. května skončila až 3. června. Podle Hoffmeisterova svědectví ji navštívilo 60 000 diváků, skutečný počet byl však zřejmě menší [Hoffmeister 1964, s. 202]. Zásah navíc vyvolal reakci zastoupených tvůrců, kteří cenzuru ve výstavě učinili námětem vlastních karikatur. Dne 9. května uspořádala Levá fronta v budově Mánesa diskusní večer na obranu umělecké svobody. Většina umělců ze svých protiněmeckých a protifašistických postojů neslevila, avšak do vypuknutí druhé světové války se již nedokázala zmobilizovat k uspořádání takto zaměřené a velkoryse koncipované výstavy. Prezentovali svá díla na menších přehlídkách, případně na větších kolektivních akcích, jejichž hlavním předmětem ale nebyla satira (například přítomnost Heartfieldových fotomontáží na Mezinárodní výstavě fotografie v roce 1936).

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Hoffmeister 1933: Adolf Hoffmeister, Karikatura a krize, Žijeme II, 1932–1933, s. 163

Hoffmeister 1964: Adolf Hoffmeister, Dadamonteur Jon Heartfield (1964), in: idem, Čas se nevrací, Praha 1965, s. 183–206

Rokytová 2017: Bronislava Rokytová, Hannes Beckmann (1909–1977): Desava - Praha - New York, Praha 2017

Teige 1934: Karel Teige, Svobodné umění? Mezinárodní výstava karikatur, Doba I, 1934–1935, č. 9, 24. 5., s. 139–142

Další literatura

Wieland Herzfelde, John Heartfield, Leben und Werk dargestellt von seinem Bruder, Leipzig 1962, s. 47–68

Adolf Hoffmeister, Dadamonteur Jon Heartfield, in: idem, Čas se nevrací, Praha 1965, s. 201–202

Ondřej Chrobák – Tomáš Winter (edd.), V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900–1950, Praha 2006, 72–81

Michael Krejsa, NS-Reaktionen auf Heartfields Arbeit 1933–1939, in: Peter Pachnicke – Klaus Honnef (ed.), John Heartfield (kat. výst.), Köln 1991, s. 368–378

Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a krvavý pes: Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967), Praha 2015, s. 110–115

Bronislava Rokytová, Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933 – 1939), Praha 2013, s. 52–56

Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004, s. 138–167

Jindřich Toman, Émigré Traces: John Heartfield in Prague, History of Photography XXXII, 2008, s. 232–246

Jiří Veselý, „Proti všemu, co je zbahnilé!”, K úloze satiry v protifašistickém boji v třicátých letech, Česká literatura XXVIII, 1980, č. 3, s. 241–253

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, 4182, Mezinárodní výstava karikatur a humoru, 1934 (6. 4. – 6. 5.)

vystavující autoři
pozvánka
Mezinárodní výstava karikatur a humoru

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=785EAA18220E11E0823600166F1163D4&scan=22#scan22

katalog

Mezinárodní výstava karikatur a humoru

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1934

Autor úvodního textu:Hoffmeister Adolf
recenze

a., Veselé obrázky převážně levého ladění z pod věže Šitkovských mlýnů, Národní listy LXXIV, 1934, č. 80, 25. 4., s. 4

pdf

á, Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Haló noviny II, 1934, 11. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf

A. B. M., Mezinárodní výstava karikatury v Praze, Národní střed XVI, 1934, 29. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf

Anonym, Karikaturen-Ausstellung im „Mánes“, Der Gegen-Angriff, Prag, 1934, č. 16, Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf

Anonym, Nationale und internationale Karikaturen, Abendblatt, Prag, 1934, 22. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf

Anonym, Ve výtvarnictví, Magazín DP II, 1934, č. 2, květen, s. 60–61

pdf
Bican Josef

Josef Bican, Mezinárodní výstava karikatur, Modrá revue III, 1934, č. 8, 2. 5., s. 125–126

Buk Jiří

Jiří Buk, Různé. Tradice satiry a humoru, Venkov XXIX, 1934, č. 93, 21. 4., s. 3

ef., Umění bojující, Učitelské noviny XLVIII, 1934, 8. 5., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf

F., Mezinárodní výstava karikatur v Mánesu, A-Zet, 1934, 10. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf
Harlas František Xaver

Dr. F. X. Harlas, Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Národní politika LII, 1934, 11. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf
Hégr Miloslav

M. H. [Miloslav Hégr], K mezinárodní výstavě karikatur a humoru v Mánesu, Život XII, 1933–1934, s. 135

pdf
Hoffmeister Adolf

Adolf Hoffmeister, Mezinárodní výstava karikatur v Mánesu 1934, Měsíc III, 1934, č. 3, s. 14–19

pdf

Kr., Smích, nenávist a – strach, Polední list VIII, 1934, č. 97, 7. 4., s. 2

pdf
Krejčí Jiří

jk [Jiří Krejčí], Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Právo lidu XLIII, 1934, č. 91, 19. 4., s. 6

pdf
Letty Junia

Junia Letty, Caricatures, L’Europe centrale IX, 1934, 14. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf
Marek Josef Richard

jrm. [Josef Richard Marek], Kasovní úspěch, Národní listy LXXIV, 1934, č. 107, 19. 4., s. 1–2

pdf
Marek Josef Richard

jrm. [Josef Richard Marek], K výstavě karikatur v „Mánesu“, Národní listy LXXIV, 1934, č. 102, 14. 4., s. 5

pdf
Matějček Antonín

Antonín Matějček, Mezinárodní výstava karikatur a humoru v Mánesu, Lidové noviny XLII, 1934, č. 193, 17. 4., s. 7

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Karikaturový incident, Národní osvobození XI, 1934, č. 90, 18. 4., s. 3

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Mezinárodní výstava karikatury a humoru, Národní osvobození XI, 1934, č. 81, 7. 4., s. 6 

pdf
Melniková-Papoušková Naděžda

Naděžda Melniková-Papoušková, Sovětská karikatura, Život XII, 1933–1934, s. 104

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Karikaturen aus aller Welt, Prager Presse XIV, 1934, č. 99, 12. 4., s. 9

pdf
Pečírka Jaromír

[Jaromír Pečírka], Výstavy, Rozpravy Aventina IX, 1933–1934, č. 14, 26. 4. 1934, s. 125

pdf
Rádl O.

O. Rádl, Politické karikatury v Mánesu, Přítomnost XI, 1934, č. 17, 25. 4., s. 261–262 

pdf

řk., Mezinárodní výstava karikatur v Mánesu, Ranní noviny II, 1934, 18. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf
Šourek Karel

Karel Šourek, Karikatura a humor, Čin VI, 1934, 24. 5., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 8 (1934–1935) 

pdf
Šourek Karel

Karel Šourek, Karikatura – sociální malířství, Útok III, 1934, 1. 5., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934)

pdf
Štech Václav Vilém

V. V. Š. [Václav Vilém Štech], Mezinárodní karikatura, Nedělní list VIII, 1934, 22. 4., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf

t, Skandál s karikaturami v Mánesu, Brázda XV, 1934, 8. 5., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf
Teige Karel

Karel Teige, Svobodné umění? Mezinárodní výstava karikatur, Doba I, 1934–1935, č. 9, 24. 5., s. 139–142

pdf
Tondl Karel

Dr. Karel Tondl, Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Naše doba XLI, 1933–1934, č. 8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf

V. R., Mezinárodní výstava karikatur v domě „Mánesa“ a úžasné prohlášení Spolku výtvarných umělců Mánes, Veraikon XX, 1934, s. 47–48 

pdf

V. R. Mar, Pražské výstavy, Studentský časopis XIII, 1933–1934, 10. 5., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 7 (1933–1934) 

pdf
Vanýsek R.

R. Vanýsek, O výstavě karikatur, Haná XXVI, 1933, č. 30, 5. 2., s. 2.

pdf
drobné zprávy o výstavě

a., „Mánes“ se brání, Národní listy LXXIV, 1934, č. 80, 25. 4., s. 4

a., „Mánes“ slibuje pro příště nestrannost, Národní listy LXXIV, 1934, č. 88, 8. 5., s. 4

a., Poplach s karikaturami, Národní listy LXXIV, 1934, č. 75, 18. 4., s. 3.

a., Prodloužení výstavy karikatur v Mánesu, Národní listy LXXIV, 1934, č. 91, 11. 5., s. 4

Anonym, Die Internationale Karikaturen-Ausstellung, Prager Presse XIV, 1934, č. 139, 24. 5., s. 6

Anonym, Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Umění VII, 1933–1934, č. 9–10, s. 477

Anonym, Na „Mánes“ sypou se protesty a zákazy, Polední list VIII, 1934, č. 118, 28. 4., s. 2

Anonym, Německý vyslanec protestuje pro výstavě karikatur v Praze, Polední list VIII, 1934, č. 103, 13. 4., s. 1

Anonym, Nově zabavené karikatury, Lidové noviny XLII, 1934, č. 214, 28. 4., s. 7

Anonym, Obrazy z výstavy „Mánesa“ odstraněny policií, Národní listy LXXIV, 1934, č. 76, 19. 4., s. 3

Anonym, Protest proti protestům, Polední list VIII, 1934, č. 116, 26. 4., s. 3

Ferd. Kahánek, Už na to přišli, Polední list VIII, 1934, č. 113, 23. 4., s. 1

J., Německé zakročení proti Mánesově výstavě karikatur, Lidové noviny XLII, 1934, č. 186, 13. 4., s. 3

J., Německé zakročení proti Mánesově výstavě karikatur, Lidové noviny XLII, 1934, č. 187, 13. 4. (odpolední vydání), s. 1

J., Protestní nota umělců proti diplomatům, Lidové noviny XLII, 1934, č. 206, 24. 4., s. 7

jrm. [Josef Richard marek], Ještě karikatury v Mánesu, Národní listy LXXIV, 1934, č. 125, 7. 5., s. 3.

ma, Německé zakročení proti výstavě karikatur, Lidové noviny XLII, 1934, č. 188, 14. 4., s. 2

R. K., „Mánes“ odmítá vyhověti ministerstvu zahraničí, Národ X, 1934, č. 74, 17. 4., s. 1

rký, Zakročíme v Německu proti urážkám Československa?, Národní listy LXXIV, 1934, č. 84, 1. 5., s. 3

rp., Mezinárodní výstava karikatur a humoru, Národní listy LXXIV, 1934, č. 89, 31. 3., s. 3

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo