Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1948
Slovanská zemědělská výstava

Datum:2. května 1948 – 11. července 1948

Místo: Praha, Výstaviště

Autoři architektonického řešení:Jiří Kroha

Pořadatel:Ministerstvo zemědělství

Autoři koncepce:Julius Ďuriš, Jiří Kroha

komentář

Slovanskou zemědělskou výstavu připravovalo Ministerstvo zemědělství na jubilejní rok 1948 k oslavě výročí sta let od zrušení nevolnictví a prvního Slovanského sjezdu. Komunistický ministr Julius Ďuriš jmenoval na podzim roku 1947 hlavním projektantem výstavy Jiřího Krohu, který si ke spolupráci přizval řadu umělců a architektů, mezi nimiž byli například Zdeněk Pešánek či Vlasta Štursová.

Rozsáhlý výstavní areál vyrostl během dubna 1948 na pražském výstavišti. Vzhledem k nedostatku času, materiálu i pracovních sil, o kterých psal do časopisu Architektura ČSR Jiří Kroha, přistoupili architekti ke standardizaci a typizaci [Kroha 1948a, s. 292]. Tyto faktory určily kompoziční rozvrh i podobu jednotlivých, převážně dřevěných, pavilonů s odhalenými konstrukcemi. Výstavním účelům sloužily i některé starší budovy, například Průmyslový palác, který v rámci výstaviště společně se světelnou fontánou Zdeňka Pešánka zaujímal dominantní pozici ve střední části. V interiéru paláce se nacházel Pantheon zemědělského lidu doplněný o expozice zemědělské retrospektivy, slovanské družby, výzkumnictví a rostlinné produkce. V dalších pavilonech prezentovali pořadatelé témata: lesnictví, živočišná produkce, zemědělské školství, nová vesnice či vesnická žena. Součástí přehlídky byly také repliky chalup na slovanských vesnicích s ukázkami lidových výrobků a bohatý doprovodný program ve formě pouťových atrakcí, prezentací živých zvířat, promítání filmů nebo tanečních a divadelních představení.

Tématem Slovanské zemědělské výstavy byla především manifestace nové zemědělské politiky s cílem edukovat široké vrstvy obyvatel. Nejednalo se tedy primárně o uměleckou výstavu. Avšak v prostředcích, které ke svému cíli tato přehlídka využívala, hrály umělecké realizace důležitou roli. Výsledná podoba expozic měla formu Gesamkunstwerku, kde plastiky, malby, mozaiky, textilie a fotografie v kombinaci s přírodninami, grafy, texty a dalšími exponáty vytvářely unikátní, téměř surrealistické dílo. Dle slov Jiřího Krohy měly interiéry vyvolávat „spontánní panoramatický dojem, aniž by detaily unikaly“ [Kroha 1948a, s. 284]. Zdeněk Nejedlý v časopise Var rozsáhlé zapojení uměleckých děl vítal s odůvodněním, že „obraz působí na diváka, oč bezprostředněji a tím účinněji než diagram“ [Nejedlý 1948, s. 186]. Přestože se dobově o výstavě psalo jako o první přehlídce socialistického zaměření, uplatnili se zde tvůrci „všech živých uměleckých směrů“ [Kroha 1948b, s. 110]. Společně zde vystavovali pozdější protagonisté socialistického realismu, (např. Adolf Zábranský, Otakar Švec, Jan Kavan, Karel Pokorný) s avantgardními umělci (např. Libor Fára, Josef Istler, Ladislav Zívr), kteří se v některých případech stále hlásili k surrealismu. Organizátoři do expozic zařadili i obrazy Antonína Mánesa, Julia Mařáka či Antonína Hudečka a kartony Mikoláše Alše ze sbírek Národní galerie [fd 1948, s. 3]. Zastoupenými pracemi se na výstavě ve větším počtu prezentovali také tvůrci spojovaní s tématy lidového vesnického života (např. Karel Svolinský, Josef Lada, Alena Ladová, Marie Kuklová). Programová různorodost měla odrážet všestrannost pracujícího lidu. Vybraná díla však vesměs odkazovala k zemědělským, přírodním, případně sociálním tématům. 

Nejčestnější místo v čele Pantheonu zemědělského lidu zaujala monumentální malba s názvem Jednota města a venkovaod Františka Kalába, která společně s obrazy Václava Koutského Osvobození českého lidu, Bedřicha Hoffstädtera Osvobození slovenského lidu, Josefa Brože Selská vzpoura a Život feudálního zemědělce od Richarda Wiesnera prezentovala dějiny nevolnictví. Dramatický účinek této expozice umocňovala umělecká instalace s vlajkami slovanských zemí a holubicemi míru zavěšená na stropní konstrukci. Působivě zpracoval výstavní výbor (pod vedením Karla Lodra) také interiér pavilonu Lesnictví s baldachýnem znázorňujícím zářící oblohu. 

Velkorysá expozice s rekordní návštěvností přes 4 miliony osob byla dobově označována za přelomovou událost. Za výstavu nového typu ji těsně před oficiálním zahájením, které proběhlo druhého května 1948, označil jeden ze spolupracovníků ministerstva zemědělství Jiří Koťátko opírající své argumenty o kritiku předchozích hospodářských výstav bez duchovního obsahu, kterým naopak Slovanská zemědělská výstava „překypuje“ [Koťátko 1948, s. 326]. V tomto smyslu se nesla i většina recenzí zdůrazňující promyšlenou ideologickou náplň expozice ve vztahu k novému politickému uspořádání. Výstava zaznamenala nebývalý zájem médií a pozitivních reakcí, a to i z důvodu již zavedené cenzury. Recenzenti oceňovali výchovný charakter přehlídky i ohlas u širokých vrstev, nejen rolníků, ale také např. pražských vysokoškoláků, jak uvedl Oldřich Švestka v časopise Tvorba [Švestka 1948, s. 371]. Kritické názory můžeme ojediněle zaregistrovat ve fázi příprav. V únoru 1948 upozorňoval anonym ve Svobodném směru na personální nevyváženost výstavního výboru složeného většinově z příslušníků komunistické strany, která vrhá na celý podnik „stín podezření, že více než Slovanská zemědělská výstava to bude zase politický manifest jedné ideologie“ [Anonym 1948, s. 3].  

Z dnešního pohledu je výstava více než jako precedens socialistického výstavnictví zajímavá pro invenční výtvarné pojetí jednotlivých expozic, ve kterých výstavní výbor prezentoval jednotlivá témata s využitím scénografických metod.

Magdalena Dědičová

Citovaná literatura

Anonym 1948: Anonym, Velké překvapení páně Ďurišovo, Svobodný směr IV, 1948, č. 42, 19. 2., s. 3

fd 1948: fd, Kulturní hlídka, Ještě k Slovanské zemědělské výstavě, Národní osvobození IXX, 1948, č. 158, 9. 7., s. 3

Koťátko 1948: Jiří Koťátko, Výstava nového typu, K ideologii Slovanské zemědělské výstavy, Tvorba XVII, 1948, č. 17, 28. 4., s. 326

Kroha 1948a: Jiří Kroha, Slovanská zemědělská výstava v Praze 1948, Architektura ČSR VII, 1948, č. 9, s. 273–296

Kroha 1948b: Jiří Kroha, Výstavy v ČSR, Blok III, 1948–1949, č. 2, s. 108–110

Nejedlý 1948: Zdeněk Nejedlý, Umění na Zemědělské výstavě, Var I, 1948, s. 185–187

Švestka 1948: Oldřich Švestka, Výstava, kterou stvořil lid, Tvorba XVII, 1948, č. 19, 12. 5., s. 371

Další literatura

Milena Bartlová, Jindřich vybíral a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015

Marcela Macharáčková, 1903–1974. Jiří Kroha v proměnách umění 20.století, Brno 2007

Tereza Petišková, Československý socialistický realismus 1948–1958, Praha 2002.

Rostislav Švácha, Architektura čtyřicátých let, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (ed.), Dějiny Českého výtvarného umění V, 1939/1958, Praha 2005, s. 31–73

Archivní zdroje

NTM, AAS, fond Jiří Kroha, Slovanská zemědělská výstava v Praze (1947, 1948)

vystavující autoři
plakát
Slovanská zemědělská výstava
Autor plakátu:Zábranský Adolf
Technika: ofset, papír, 64 x 84,5 cm
Majitel: Moravská galerie v Brně
recenze

Anonym, Nová vesnice na Slovanské výstavě, Hlas lidu LX, 1948, č. 21, 22. 5., s. 3

pdf

Anonym, Slovanská zemědělská výstava v Praze je dostaveníčkem celého pohraničí, Sever IV, 1948, č. 18, 4. 5., s. 2 

jpg
Dubovský Paľo

Paľo Dubovský, Přehlídka slovanské síly, Tep nového Zlína I, 1948, č. 19, 14. 5., s. 3

jpg

fd, Kulturní hlídka, Ještě k Slovanské zemědělské výstavě, Národní osvobození IXX, 1948, č. 158, 9. 7., s. 3

jpg

h, Slovanská zemědělská výstava 1948, Svět v obrazech IV, 1948, č. 19, 8. 5., s. 8

pdf
Honzík Karel

Karel Honzík, Škola socialistického realismu, Kulturní politika III, 1948, č. 35, 21. 5., s. 6

png
Chadraba R.

R. Chadraba, Lidové umění na Slovanské zemědělské výstavě, Stráž lidu IV, 1948, č. 113, 14. 5., s. 4

jpg

KH, K zahájení Slovanské zemědělské výstavy, Národní osvobození IXX, 1948, č. 103, 1. 5., s. 5

jpg
Kraus Arno

Arno Kraus, Slovanská zemědělská výstava, Další krok k sbratření města a venkova, Práce IV, 1948, č. 133, 8. 6., s. 3

jpg
Nejedlý Zdeněk

Zdeněk Nejedlý, Umění na Zemědělské výstavě, Var I, 1948, s. 185–187

pdf
Rott Jan

Jan Rott, Proč Zemědělská výstava, Kulturní politika III, 1948, č. 35, 21. 5., s. 6

png

šv, Slovanská zemědělská výstava končí, 4,000.000 návštěvníků vidělo dokument spolupráce slovanských zemědělců, Rudé právo XXVIII, 1948, č. 160, 11. 7., s. 1

png
Švestka Oldřich

Oldřich Švestka, Výstava, kterou stvořil lid, Tvorba XVII, 1948, č. 19, 12. 5., s. 371

png
Turek Svatopluk

Svatopluk Turek, Slovanské nebe, Tep nového Zlína I, 1948, č. 19, 14. 5., s. 3

pdf
Pohledy do výstavy

Slovanská zemědělská výstava

Levá část čestného nádvoří u hlavního vchodu

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Nová vesnice
Vzadu viditelná májka

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Mechanizace

Vpravo socha Moderní zemědělec od Jiřího Jašky

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Lesní mechanizace s průjezdem do mechanizačního dvora

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Otevřená aréna

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Kinetická světelná fontána od Zdeňka Pešánka

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstav

Jugoslávská vesnice

Architektura VII, 1948

 

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu s ústředním obrazem Jednota města a venkova od Františka Kalába

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu
Uprostřed obraz Jednota města a venkova od Františka Kalába, vpravo Osvobození slovenského lidu od Bedřicha Hoffstädtera a Selská vzpoura od Josefa Brože, vlevo Osvobození českého lidu od Václava Koutského a Život feudálního zemědělce od Richarda Wiesnera, v dolní části reliéfy:Selští buditelé od Rudolfa Březy, Jednota města a venkova a Čeští zemědělci od Jana Kavana, Slovenští partyzáni od Jiřího Kostky a Osvobození čs. Lidu od Aloise Sopra

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu
Socha Protiplán Chlumecko-nitranského hnutí od Jindřicha Vielguse

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon slovanských zemědělců (slovanská družba)
Ve středu expozice SSSR se sousoším Lenina a Stalina
Nástěnné malby od Jiřího Vojty

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstavy

Pantheon slovanských zemědělců, expozice ČSR

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice rostlinné produkce a zemědělského výzkumnictví
Nahoře Sluneční energie, dekorativní malby od Františka Hudečka, uprostřed reliéf od Jiřího Vielguse

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

​Expozice lesnictví

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice lesnictví

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice živočišné výroby

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Aukční hala s květinovou výzdoba

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice rostlinné výrobou

Památník Slovanské zemědělské výstavy v Praze 1948

Slovanská zemědělská výstava

Výstavní střed, expozice lidového umění

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice v pavilonu Nová vesnice, obrazy od Josefa Nováka
Vpravo socha Génius českého lidu od Rudolfa Semráda

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Nová vesnice

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Rolnická žena, výšivky od Marie Kuklové

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Rolnická žena

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Lesní mechanizace, část expozice dřeva

Blok III, 1948

drobné zprávy o výstavě

Anonym, Slovanská výstava – zdroj poučení pro zemědělce, Národní osvobození IXX, 1948, č. 106, 6. 5., s. 5 

Anonym, Chcete si zatančit lidové tance?, Národní osvobození IXX, 1948, č. 107, 7. 5., s. 3

Anonym, Ohňová stěna nad Vltavou, Stráž lidu IV, 1948, č. 113, 14. 5., s. 3

Anonym, Největší výstava myslivosti bude na SZV, Obrana lidu III, 1948, č. 121, 25. 5., s. 4

Anonym, Spolupráce Slovanské zemědělské výstavy s XI. Všesokolským sletem, Stráž na Dyji III, 1948, č. 23, 4. 6., s. 2

Anonym, Slavnostní osvětlení v době výstavy, Hlas Jeseníků III, 1948, č. 18, 1. 5., s. 3

Anonym, Slovanská zemědělská výstava končí, Lidová demokracie IV, 1948, č. 159, 11. 7., s. 2

Anonym, Výstavka uměleckých soch na SZV, Rudé právo XXVIII, 1948, č. 143, 19. 6., s. 2

Anonym, Zlatý hřeb Slovanské zemědělské výstavy, Stráž na Dyji III, 1948, č. 21, 21. 5., s. 4

DA, Slovanská zemědělská výstava skončila, Vystřídaly se 4 miliony návštěvníků, Obrana lidu II, 1948, č. 161, 13. 7., s. 4

Rdk, Vše pro pohodlí diváka, Proč navštívíme výstavní kino, Práce IV, 1948, č. 104, 4. 5., s. 4

TP, Sté výročí zrušení poddanství, Obrana lidu II, 1948, č. 108, 8. 5., s. 4  

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo