Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1938
Česká tradice v 19. století

Datum:17. listopadu 1938 – 22. ledna 1939

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Autoři architektonického řešení:Jaroslav Fragner

Pořadatel:SVU Mánes

komentář

Výstava s názvem Česká tradice v 19. století byla otevřena krátce po podepsání Mnichovské dohody v říjnu roku 1938. Její apel na tradiční kulturní hodnoty měl být proto oporou v tíživé době po záboru části Československa. Události přirozeně vyburcovaly buditelské snahy i mezi umělci a kritiky pohybujícími se na československé výtvarné scéně na sklonku první republiky. Anna Masaryková vysvětlila záměr výstavy v katalogu takto: „Spolek Mánes uspořádal výstavu Česká tradice v 19. století proto, aby celá naše společnost poznala a stále si připomínala nevyčerpatelné zdroje uměleckých výbojů našich předchůdců, aby si uvědomovala jejich odvahu a sílu, se kterou tvořili umělecké hodnoty, jejichž cena je věčná” [Masaryková 1938].

Tuto výstavu uspořádal SVU Mánes jako svou 33. výstavu. Oproti předešlým se lišila tím, že hlavní část exponátů nepocházela z veřejných muzeí a galerií, ale především ze soukromých sbírek. Byly to tedy práce veřejnosti převážně neznámé. Originály děl zapůjčilo přibližně 30 soukromých majitelů, ze známých jmen můžeme uvést např. Alici Masarykovou, Jiřího Voskovce, či Emila Fillu. Na výstavě bylo zastoupeno 33 autorů, celkovým počtem 170 exponátů, z nichž část byla prodejních. Žánrově byla výstava rozmanitá: byly zde zastoupené krajiny od Antonína Mánesa, Josefa Navrátila, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Antonína Chittussiho, Antonína Slavíčka, portréty od Antonína Machka, Františka Tkadlíka, Josefa Navrátila, Karla Purkyněho, historická plátna od Josefa Čermáka, Václava Brožíka, alegorie od Vojtěcha Hynaise, Josefa Mánesa, Mikoláše Alše a pochopitelně další obrazy. Bronzové a sádrové odlitky pocházely od jediného vystavujícího sochaře, Josefa Václava Myslbeka. Lidové noviny uvedly, že na vernisáž přišlo několik stovek lidí. Výstavu zahájil tehdejší předseda výboru Mánesa Václav Špála. Výstava byla přístupná veřejnosti denně od 9 do 16 hodin ve všední dny a od 9 do 17 hodin v sobotu a v neděli. Pro mimořádný zájem veřejnosti byla výstava prodloužena z původního 15. ledna do 22. ledna 1939. Lidové noviny přinesly informaci, že ke dni 14. 1. 1939 výstavu navštívilo cca 12 400 osob.  Z prodejných děl měl nejvyšší cenu obraz A. Chittussiho Velká krajina, a to 93 tisíc Kčs. 

Instalaci výstavy v prostorách budovy SVU Mánes alespoň částečně ilustrují tři dochované fotografie z výstavy, otištěné v různých periodicích. Na jejich základě lze identifikovat, že díla menších rozměrů byla nadvěšena místy i po třech nad sebou, zatímco větší díla měla samostatný prostor. Některá díla drobnějších rozměrů byla umístěna do podlouhlých skleněných vitrín, těsně jedno vedle druhého, v bílých paspartových rámech. Místnost zachycená na jedné z fotografií byla rozčleněna pomocí pilířů nesoucích kladí.

Z hlediska koncepce a časového záběru výstavy lze připomenout, že první obdobná výstava zaměřující se na retrospektivní přehlídku českého umění posledních sta let se konala v roce 1891 v rámci Všeobecné zemské výstavy. Souborné a jubilejní výstavy byly i mezi předchozími přehlídkami Mánesa: např. výstavy Sto let českého umění (1930), 50 let Národního divadla (1933) a Jubilejní výstava 50 let Mánesa (1937). Tato výstava na ně svým způsobem navázala. Ve srovnání s výstavou Sto let českého umění byla expozice v roce 1938 přibližně třikrát menší. Naprostá většina zápůjček při obou příležitostech pocházela ze soukromých sbírek. V roce 1930 však vystavovali i mladí autoři, které dnes řadíme mezi zakladatele českého moderního umění, což u výstavy v roce 1938 nebylo možné, neboť ta se zaměřila pouze na 19. století. Doboví recenzenti výstavu hodnotili většinou kladně. Všichni se shodli na tom, že naděje českého národa je potřeba neustále podporovat obdobnými aktivitami. V časopise Zvon si však Adolf Veselý posteskl, že kdyby vystavovalo více sochařů, obohatilo by to výstavní sály. Výběr děl pak zpochybnil neznámý recenzent v Národních listech. Ptal se, proč nebyli vystaveni Tulka, Ženíšek, Schikaneder, Marold, Maixner, Liška a Březina, když jejich díla vykazují větší umělecké hodnoty, než je tomu u Havránka, Wachsmanna, Knüpfera, Jeneweina, či Lebedy. Ze sochařských jmen jednoznačně postrádal Bílka a Levého.

Ve Volných směrech, časopisu spolku Mánes, bylo v letech 1938–1939 publikováno hned několik článků, jejichž autoři se zabývali otázkou českosti ve výtvarném umění ve vztahu k této výstavě. Podle Anonymního recenzenta výstava ukazovala odvahu a sílu našich výtvarných předchůdců v době národního obrození a jejich výtvarné zdroje. K otázce českosti neznámý autor uvádí: „I z této výstavy čerpáme tuto nevyvratitelnou jistotu, kterou dokazuje pohled zpět až k dobám začátků naší výtvarné práce před sto lety, že totiž jen a jen hodnota výtvarná povyšuje tvůrce na opravdové nositele tradice národní, a že českost nelze zachraňovati nebo očkovati vnějšími, násilnými a v podstatě nevýtvarnými znaky” [Anonym 1938]. Naopak jiný autor v periodiku České slovo se kriticky staví k výběru děl výstavy.  Podle něj se jedná o izolovaná díla, která mezi sebou nemají žádný vztah, a navíc díla samotná, instalace, ani katalog nevysvětlují, v čem ona tradice českosti spočívá.

 Dalším z těchto článků ve Volných směrech je rozsáhlá stať, v níž se otázkou české tradice v umění vzniklém na našem území zabýval Emil Filla. Dle jeho názoru je skutečná originální česká tvorba přítomna pouze v naší pozdní gotice na přelomu 14. a 15. století. Pak byla tradice zpřetrhána a znovu se objevuje až v období obrozeneckém. Česko bylo narozdíl od jiných zemí vždy spíše křižovatkou různých soudobých uměleckých proudů. I přesto má jeho umění svůj vyhraněný charakter.  Co se týče 19. století, ne zdaleka nachází „českost“ a její stejnou míru u všech malířů pocházejících z Čech a Moravy v 19. století, ať již činných na našem území či mimo něj. Tvrdí, že u Alše, Mánesa a Myslbeka je jednoznačně zřetelná, u Navrátila, Purkyněho a Pinkase je zavalena jinými dobovými výrazy a u Chittussiho, Slavíčka, Kosárka a Lebedy je velice náročné ji najít.  Onu českost lze podle Filly hledat jen pocitově, podobně jako ani racionální analýzou nelze podle Filly rozdělit umělce na české a nečeské. Českost vnímá jako dvoupólovou: „Smysl pro niternost a duchovost cítěný a chápaný i v malém a všedním jest střídán s monumentálním syntetickým zorem, jemuž i vnější grandioznost není cizí” [Filla 1938]. Poslední významný pohled na otázku českosti přináší Václav Špála, zajímavě píše zejména o umění novém:  „I dnešnímu modernímu umění se vyčítá závislost na cizině a nesamostatnost. Zapomíná se, že dnes už máme v sobě více světovosti, nežli generace předcházející, tudíž dobové umění spoluvytváříme, a tedy jsme ve světovém uměleckém dění více zapojeni, čehož dříve vždycky nebývalo“ [Špála 1938].

Ve Volných směrech byly rovněž přetištěny Úryvky z přednášky o problému národnosti v umění od F. X. Šaldy, přednesené v cyklu přednášek Mánesa 27. května 1903 a původně otištěné v 7. ročníku Volných směrů.  To dokazuje, jak byla otázka českosti v umění tehdy aktuální a diskutovaná.

Nejdůležitějším přínosem výstavy byl nepochybně fakt, že v době útlaku nacistickým Německem povzbudila mravně český národ. Vedle toho zpřístupnila veřejnosti mnoho děl do té doby neznámých.  V neposlední řadě pak znovu oživila otázku tradice a českosti v našem umění, která přinesla řadu podnětných úvah v článcích recenzentů. 

Irena Zachardová

Citovaná literatura

Anonym 1938: Anonym, Výstava české tradice v 19. století v Mánesu, Volné směry XXXV, 1938–1940, s. 2

Filla 1938: Emil Filla, Na okraj výstavy Česká tradice v 19. století, Volné směry XXXV, 1938–40, s. 4–8

Masaryková 1938: Anna Masaryková, úvodní text in: Česká tradice v 19. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1938

Špála 1938: Václav Špála, Něco o tradici v umění, Volné směry XXXV, 1938–1940, s. 62–64

Archivní zdroje

Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Archiv hl. m. Prahy: fond S. V. U. Mánes, inv. č. 4246, sign. 4.1., karton 83, Česká tradice v 19. století, 17. 11. 1938–15. 1. 1939

vystavující autoři
recenze

Anonym, Česká tradice v 19. století, Lidové noviny (Brno), 1938, 24. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Anonym, Česká tradice v 19. století, Národní politika LVI, 1938, č. 325, 23. 11., s. 6

pdf

Anonym, Česká tradice v 19. století, Národní politika LVI, 1938, č. 325, 25. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Anonym, Návrat k minulosti, Národní osvobození, 1938, 23. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Anonym, Výstava české tradice v 19. století v Mánesu 1938, Volné směry XXXV, 1938–1940, s. 2

pdf

Anonym, Výstava „Česká tradice v 19. století“ v Praze, Našinec, Olomouc, 1938, 7. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

c., Česká tradice v 19. století, Hraničář, 1938, 26. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Efpem, Výstava obrazů a soch „Česká tradice v 19. století“, Samostatnost, Praha, 1939, 12. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Fdl., Výstava Česká tradice v S. V. U. Mánes, Pestrý týden, 1938, 31. 12., s. 5

pdf
Filla Emil

Emil Filla, Na okraj výstavy Česká tradice v 19. století, Volné směry XXXV, 1938–40, s. 4–8 

pdf
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, České malířství v 19. století, Národní politika, 1939, 14. 4., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

job, Česká tradice výtvarná v pojetí S.V.U. Mánes, Legie, č. 49, 1938, 8. 12, s. 3

pdf
Kotalík Jiří

Jiří Kotalík, O tradici živé a mrtvé, Studentský časopis, Praha, 1939, 10. 3., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

kov, Závažný úspěch výstavy Česká tradice v XIX. století, Večer- Praha, 1939, 24. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Kovárna František

František Kovárna, Pod tíhou osudu, Pražské noviny, 1938, 6. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Marek Josef Richard

J. R. Marek, Česká tradice výtvarná v Mánesu, Národní listy LXXVIII,1938, č. 333, 4. 12., s. 9 

pdf
Mokrý František Viktor

F. V. Mokrý, Pražské výstavy, Venkov XXXIII, 1938, č. 282, 30. 11., s. 7

pdf

rf, Tschechische Meister des XIX. Jahrhunderts, Prager Tagblatt, 1938, 19. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Rk, Česká výtvarnost, Národní střed, 1939, 17. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Rk, Výtvarná tradice, Národní střed, 1938, 25. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Die tschechische Tradition in 19. Jahrhundert, Prager Presse, 18. ročník, č. 288, 1938, 22. 11., s. 7

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Die tschechische Tradition in 19. Jahrhundert, Prager Presse,č. 294, roč. 18., 1938, 29. 11., s. 7

pdf
Pecháček Jaroslav

Jaroslav Pecháček, Výstava české tradice v Mánesu, Masarykův lid, 1939, 20. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Piťha, Odkaz Mikoláše Alše, Ranní noviny, 1938, 24. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

Š., Česká tradice výtvarná na výstavě Mánesa, Nedělní České slovo, 1938, 27. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Špála Václav

Václav Špála,  Něco o tradici v umění, Volné směry XXXV, 1938–1940, s. 62–64

pdf
Tondl Karel

Dr. Karel Tondl, bez názvu, Naše doba, č. 2, 1938, 15. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Veselý Ad.

Ad. Veselý, Výtvarné umění, Zvon XXXIX., č. 17, 1939, 11. 1., s. 239, Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf

VR, SVU Mánes na křižovatce, Národní střed, 1938, 2. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

pdf
Pohledy do výstavy

Pohled do instalace výstavy

 

Volné směry XXXV, 1938–1940

Foto: Josef Sudek

Pohled na zahájení výstavy Václavem Špálou

 
Radiojournal Praha, 1938
 
Foto: Ceps.

 

Pohled na hlavu koně sv. Václava ze sousoší sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka

 
Prager Presse, 1938

 

drobné zprávy o výstavě

Ad. Veselý, Spolek „Mánes“, Zvon XXXVIII, 1938, č. 12, 7. 12., s. 168

Anonym, Art Notes, Central European Observer, Prague, 1938, 3. 9., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Ausstellungen, Prager Tagblatt, 1938, 2. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Ausstellungen, Prager Tagblatt, 1938, 23. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Tschechische Tradition in 19. Jahrhundert, Prager Tagblatt, 1938, 13.12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Tschechische Tradition in 19. Jahrhundert, Prager Tagblatt, 1938, 18.12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, A-Z Praha, 1939, 18. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, České slovo, 1939, 11. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Letem světem, 1939, 29. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Lidové noviny, Brno, 1939, 25. 3., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Literární noviny, č. 1., 1939, Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Malířské listy, 1938, 15. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Moravská národní politika- Praha, 1938, 23. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Národní politika, 1939, 1. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Národní politika, 1939, 5. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Národní osvobození, 1938, 27. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Národní osvobození, 1939, 22. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Národní střed, 1939, 22. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Nedělní české slovo, 1938, 25. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Pestrý týden, 1938, 26. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Prager Presse, 1938, 19. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Prager Presse, 1938, 23. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, 24. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Pražské noviny, 1938, 24. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Rakovnické noviny, 1938, 25. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Rakovnické noviny, 1938, 2. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, bez názvu, Technik- Praha, 1938, 15.11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Česká díla ze soukromých sbírek, A-ZET, 1938, 2.11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Česká tradice, Národní listy, 1938, 20.11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Česká tradice v 19. století, České slovo- Praha, 1938, 18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Česká tradice v 19. století, Světozor XXXVIII, 1938, č. 47, 24. 11., s. 770–771

Anonym, Česká tradice výtvarná i národní, Polední Národní politika, 1938, 19. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Česká umělecká tradice v 19. století, Radiojournal- Praha, 1938, 26. 11., s. 14

Anonym, Další výstava Mánesa, Pražské noviny, 1938, 19. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Dost již malomyslnosti, Právo lidu, 1938, 29. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Chcete vidět české umění?, České slovo, 1938, 24. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Minulost, která dává sílu dnešku, Ranní noviny- Praha, 1938, 15. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Národní poklad, Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, 15. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Návrat klidu: Obecenstvo se vrací k umění, Večerník- České slovo, 1938, 24. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Návrat k umění, Lidové noviny- Brno, 1938, 25. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Návrat obecenstva k umění, Národní politika, 1938, 23. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Neznámé poklady na výstavě, Večerní České slovo, 1938, 18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Nová výstava Mánesa, A-ZET, Venkovské vydání, 1938, 18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Od Navrátila po Švabinského, Večerník Ranních novin, Praha, 1938,

18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava Česká tradice, Moravská národní politika, Praha, 1938, 29. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava české tradice prodloužena, Lidové noviny, Brno, 1939, 14. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava české tradice uzavřena, Večerník Národní práce, 1939. 28. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava Česká tradice v 19. století, České slovo Praha, 1938, 19.11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava Česká tradice v 19. století, Samostatnost, Praha, 1938, 22. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výstava Česká tradice v 19. století, Věstník hl. m. Prahy, 1938, 27. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02, Anonym, Výstava Česká tradice v 19. století v Mánesu, Pražské noviny CCLIX, 1938, č. 264, 17. 11., s. 4

Anonym, Výstavy, Mladé proudy, 1938, 12. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Výtvarníci čekají, České slovo- Praha, 1938, 1. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Anonym, Z výstavy České tradice, Večer XXV, 1938, č. 323, 18. 11., s. 6

Anonym, Česká tradice v 19.st., Národní listy LXXVIII, 1938, č. 326, 27. 11., s. 4

ejn., Výstava významu světové galerie, A-Z Praha, 1939, 17. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

h. m. m., Die tschechische Tradition in 19. Jahrhundert, Der Prager Illustrierte, 1938, 21. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

jd, Výstava České tradice, Lidové noviny XXXXVI, Brno, 1938, č. 581, 18. 11., s. 6

jkl., Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze, Kulturní zprávy městského a okresního osvětového sboru a kulturních spolků v Prostějově, roč. IV., č. 10, 1938, Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

j. m., Výstava tradice českého umění v 19. století, Rozvoj, 1938, 9. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

J. Š.: Česká tradice v 19. století, Lidové listy, 1939, 3. 1., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Karkov, Vzkříšení Mánesa aneb Mánes ztrácí svozovky, Pražský večer, 1938, 18.11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Kr., Sběratelská výstava, Polední list- Praha, 1938, 18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

N., Zahájení výstavy České výtvarné tradice v 19. století, Národní osvobození, 1938, 18. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

ns, Česká tradice v umění, Program D39, 1938, 29. 11., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Vilém Pech, Výstava Česká tradice v 19. století, Věstník čsl. profesorů, 1938, 15. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

S. K., Česká tradice ve výtvarném umění, Zora, 1938, 22. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

Vap., Předvánoční výstavy, Pražský večer, 1938, 13. 12., Archiv Národní galerie v Praze, S. V. U. Mánes, výstřižkové knihy 1938–1939 (I.), fond Varia AA 4202, VF 28/02

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo