Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1935
Francouzské moderní sochařství

komentář

České prostředí se s francouzským sochařstvím seznamovalo etapově od roku 1902. Tehdy byla v Praze zpřístupněna výstava Augusta Rodina, která sice slavila návštěvnický úspěch, docenění plastik francouzské provenience se nicméně u široké veřejnosti dostavovalo velmi pozvolna. Výstavní aktivity SVU Mánes však svým obsahem postupně připravovaly české publikum na rok 1935, který přinesl retrospektivní přehled Francouzské moderní sochařství. Didakticky pojatý výběr exponátů umožnil divákům pochopit formální zlom, jenž se odehrál mezi dílem Augusta Rodina a mladší sochařskou generací. Rodinova romanticko-barokní fúze zde byla představena jako protipól smyslově orientované tvorby Aristida Maillola. Výstava tak důležitým způsobem rozvinula intelektuální diskuse o postavení a vývoji francouzského sochařství.

Ústředním tématem prezentovaného stylového posunu se staly proporce. Auguste Rodin se vymanil z tradovaného akademického kánonu ve prospěch naturalismu a jeho nervně modelované postavy nabývaly epických rozměrů. Už jeho žák, Émile-Antoine Bourdelle, dospěl k dekorativní stylizaci. Statické kouzlo budovaného objemu posléze vyvrcholilo v tvorbě Aristida Maillola, zjednodušujícího formu na kulovité a válcovité tvary. Maillolův přístup k hmotě odpovídal podobnému úsilí, které v malířství vyvinul Cézanne. Takové přirovnání nebylo náhodné a vycházelo z dílčího zájmu výstavy představit tvůrčí zásah malířství do sochařství. Kromě Edgara Degase, Augusta Renoira, Paula Gauguina nebo Pabla Picassa, kteří svými sochařskými pracemi realizovali skulpturální stránku svého malířského díla, zde byly především ukázky z tvorby Henriho Laurense, Jacquesa Lipchitze a Ossipa Zadkina, vycházející z kubismu a dávající sochařství nový rozměr tělesné deformace. Pochopení této tvůrčí návaznosti aktualizovalo obsah výstavy pro soudobého diváka. Projekt se také protikladně zaměřil na linii žáků Charlese Despiaua, zasahující až do akademické sféry. Koncepčně se tedy jednalo se o oficiální výběr, prezentující výkladovou linii francouzského sochařství v její celistvosti.

Iniciativa k uspořádání Francouzského moderního sochařství vzešla z tiskové služby ministerstva zahraničí, jejíž ředitel Eduard Purghart zároveň zastával funkci generálního sekretáře výstavy za československou stranu. K odborné spolupráci přibral historiky umění, Vojtěcha Volavku, autora výstavního katalogu, a Jaromíra Pečírku, jenž v návaznosti na výstavu napsal o francouzském sochařství knihu. Po vzájemné dohodě s L'Association française d'expansion et d'échanges artistiques byl sestaven putovní soubor francouzské plastiky od Augusta Rodina až k soudobým tvůrcům, který se měl postupně představit ve Varšavě, v Praze a nakonec ve Vídni. Z finančních důvodů se však uskutečnila pouze pražská venue. O to více byla patrná snaha dostát zásadám prvorepublikového nacionalismu, akcentujícího slovanskou tradici a francouzské hodnoty (svobodu myšlení, uměleckou modernitu a kulturní sebeurčení). Umístění výstavy francouzského sochařství v zahradách pražského královského letohrádku Belveder, v němž se nedlouho předtím představila výstava chorvatského umělce Ivana Meštroviće (1933), tak podpořilo mezistátně politický význam celé události.

Obsahem výstavy se prolínaly odkazy k českému prostředí. Důležitost česko-francouzské kulturní spojitosti byla zdůrazněna vystavením exponátů zapůjčených ze zdejších sbírek podobně jako prezentováním Bourdellova návrhu československé revoluční medaile. Vědomou návaznost na tradici pražských výstav francouzského sochařství (Auguste Rodin 1902, Émile-Antoine Bourdelle 1909, Francouzské umění XIX. a XX. století 1923, Edgar Degas 1926 a Umění současné Francie 1931) podpořila také slova Clauda Roger-Marxe, jednoho z francouzských komisařů, že Praha po takové výstavě „nejenom toužila, nýbrž ji i zasloužila“ [Claude Roger-Marx 1935, s. 5].

Výstava z roku 1935 se projevila příznivě i v akvizicích. Po velkorysém státním nákupu francouzských děl v roce 1923 se snažilo kuratorium Moderní galerie pokračovat v získávání významných plastik. Tak se podařilo v roce 1935 koupit  bronzy Hlava dívky od Henriho Laurense a Podobizna G. Mahlera od Augusta Rodina.  Částka výnosu ze vstupného byla věnována na nákup Torsa od Charlese Despiaua, reprodukovaného často v dobových periodikách. Po skončení výstavy si generální ředitel vítkovických železáren Oskar Federer ještě zakoupil významnou plastiku Dívka se džbánem od Josepha Bernarda, dnes uloženou ve sbírkách Národní galerie. S ohledem na dosavadní česko-francouzské vztahy měla být do československé sbírky pořízena také sádrová verze Rodinova Balzaca. Proti takovému gestu se postavil tehdejší ředitel Musée Rodin Georges Grappe, jenž zdůraznil nenahraditelnou hodnotu odlitku pro francouzskou kulturu. Zklamání českých zástupců bylo vykompenzováno vytvořením nových odlitků Balzaca, který byl posléze zaplacen Sdružením přátel Moderní galerie a zaslán do Prahy, a plastiky Barbey dʼAurevilly, již dostali organizátoři výstavy darem. Monumentální evokací Balzacova génia, v níž vrcholí „plastický Rodinův genius absolutní sochařskou formou, která nám dává vzpomenouti ve své velikosti Michelangela a v ďábelském tempu své exprese Donatella,“ [Volavka 1935, s. 7] získala sbírka Moderní galerie výrazný sbírkotvorný článek jak z hlediska ideového, tak z historického pohledu.

Martina Bezoušková

Citovaná literatura

Roger-Marx 1935: Claude Roger-Marx, Předmluva, in: Katalog výstavy Francouzské moderní sochařství (kat. výst.), Praha 1935, s. 5–6

Volavka 1935: Vojtěch Volavka, Předmluva, in: Katalog výstavy Francouzské moderní sochařství (kat. výst.), Praha 1935, s. 7–11

Další literatura

Jaromír Pečírka, Francouzské moderní sochařství, Praha 1935

Nikolaj Savický, Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939, Praha 2011

Archivní zdroje

Archiv Národní galerie v Praze, Fond Varia, fotografie z instalace výstavy francouzské umění – Belvedér, př. č. AA 3914/133

Archiv Musée Rodin, Dossiers tchèque, dopis Grappa J. Marxovi (Chef du Service des Oeuvres Françaises à lʼÉtranger), odpověď 30. 9. 1935

vystavující autoři
plakát
Francouzské moderní sochařství
Technika: papír, barevná litografie, 94,5 x 125 cm
Majitel: Archiv Národní galerie Praha
katalog

Katalog výstavy Francouzského moderního sochařství

 

Vydavatel: Orbis

Místo a rok vydání: Praha 1935

Další autor textu: Claude Roger-Marx

 

 

 

Autor úvodního textu:Volavka Vojtěch
recenze

bsu–, Zahájení výstavy francouzského moderního sochařství, Národní listy LXXV, 1935, 18. 5., č. 137, s. 4

pdf
Čapek Josef

Jč [Josef Čapek], Francouzské moderní sochařství v Praze, Lidové noviny XLIII, 1935, 25. 5., č. 263, s. 9

pdf
Černík Artuš

Artuš Černík, Sochaři Francie v Belvederu, Lidové noviny XLIII, 1935, 6. 7., č. 334, s. 1–2

pdf

F. K., První pohled, Pražské noviny CCLVI, 1935, 9. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Umění. Výstava francouzského moderního sochařství, Národní politika LIII, 1935, 25. 5., č. 144, s. 9

pdf
Hrska Alexandr Vladimír

Alexandr Vladimír Hrska, Prehľad hodnôt, Elán V, 1935, č. 10, červen, s. 2

pdf
Chyský Čeněk

čch. [Čeněk Chyský], Výstava moderní francouzské plastiky na pražském hradě, Ranní noviny, 1935, 8. 5. in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Kovárna František

František Kovárna, Co říká francouzské sochařství nám, Pražské noviny CCLVI, 1935, č. 176, 1. 8., s. 4 

pdf
Kovárna František

František Kovárna, Protichůdci okamžiku, Pražské noviny CCLVI, 1935, č. 170, 25. 7., s. 4

pdf
Kovárna František

František Kovárna, Rodin, Pražské noviny CCLVI, 1935, 27. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Kovárna František

František Kovárna, Výstava francouzského sochařství, Radiojournal XIII, 1935, 25. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935), nestr.  

pdf

Kr., Francouzští sochaři v Belvederu, Polední list IX, 1935, 18. 5., č. 138, s. 2

pdf
Marek Josef Richard

Josef Richard Marek, Francouzské sochařství I., Národní listy LXXV, 1935, 2. 6., č. 152, s. 11

pdf
Marek Josef Richard

Josef Richard Marek, Francouzské sochařství II., Národní listy LXXV, 1935, 4. 6., č. 154, s. 5

pdf
Mokrý František Viktor

František Viktor Mokrý, Francouzské moderní sochařství v Praze, Venkov XXX, 1935, 29. 6., č. 151, s. 8

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Výstava francouzského moderního sochařství, Národní osvobození XII, 1935, 18. 5., č. 116, s. 6

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Výstava moderního francouzského sochařství, Národní osvobození XII, 1935, 26. 5., č. 123, s. 5

pdf

nn., Francouzská rekapitulace, Listy pro umění a kritiku III, 1935, 27. 6., s. 376

pdf

nn., Výstava francouz. sochařství v Belvederu, Nedělní Lidové listy, 1935, 30. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Novák Arne

Arne Novák, Antika v Praze, Lidové noviny XLIII, 1935, 5. 7., č. 333, s. 1–2

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Moderne französische Plastik. Ausstellung im „Belvedere“ in Prag, Prager Presse XV, 1935, 19. 5., č. 135, s. 10

pdf

pn, Francouzská plastika v Praze, Lidové noviny XLIII, 1935, 17. 5., č. 249, s. 3

pdf

pn, Malí mistři, Lidové noviny XLIII, 1935, 23. 7., č. 364, s. 3

pdf

R. k., Zápas o sochu, Národní střed XVII, 1935, 29. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Smetáček Zdeněk

Zdeněk Smetáček, Titáni a pracovníci, Lidové noviny XLIII, 1935, 21. 7., č. 360, s. 1

pdf
Štech Václav Vilém

V. V. Š. [Václav Vilém Štech], Umělecké poselství Francie. Rozjímání ve výstavě francouzského sochařství!, České slovo XVIII, 1935, č. 122, 26. 5., s. 16

pdf

V-á., Francouzské moderní sochařství, Slovenský střed, 1935, 26. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf
Volavka Vojtěch

Vojtěch Volavka, Francouzi v Belvederu, Salon XIV, 1935, 15. 6., č. 6, s. 20–24

pdf

V. S., Výstava moderního francouzského sochařství, Rozvoj, 1935, 12. 7., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

pdf

-yd-, Francouzské sochařství v Praze, Rudé Právo, 1935, 29. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

jpg
Zavřel František

František Zavřel, Paříž v Praze, Národní střed XVII, 1935, č.  162, 13. 7., s. 3  

pdf
Pohledy do výstavy

Fotografie ze zahájení výstavy

v pozadí socha Auguste Rodin, Sv. Jan Křtitel

 

Prager Presse XV, 1935

Pohledy do exteriéru výstavy

 

Pestrý týden, 1935

Pohled do interiéru výstavy

v centru díla Auguste Rodin, Mučednice; Auguste Rodin, Balzac 

 

Archiv Národní galerie Praha

Foto: Tibor Honty

Pohled do zahrady

Díla: Joseph Bernard, Dívka se džbánem; É.-A. Bourdelle, Umírající kentaur

 

Lidové noviny XLIII, 1935

Pohled do expozice

V popředí dílo Aristide Maillol, Pomona

 

České slovo XVIII, 1935, 26. 5

drobné zprávy o výstavě

-im., Joseph Bernard, Polední lidové listy, 1935, 6. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935), nestr.  

–dm., Francouzské moderní sochařství, A-Zet, 1935, 25. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935), nestr.  

–ič–, Francouzské moderní sochařství, Lidové noviny XLIII, 1935, 29. 5., č. 27, s. 7

–rsa., Výstava francouzského sochařství, Halo noviny, 1935, 2. 6., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

bsu–, Velikost a jednota francouzského soudobého sochařství, Národní večerník, 1935, 18. 5.

bš., Umělecká díla francouzských sochařů v Praze. Ideální umístění v letohrádku Belvedere. Výstava otevřena do 21. července, Národní střed, 1935, 5. 6.

Claude Roger-Marx, La sculpture française à Prague, Le Jour, 1935, 18 mai

čch. [Čeněk Chyský?], Výstava moderního francouzského sochařství na pražském hradě, Hlas národní obrany, 1935, 1. 6.

čch. [Čeněk Chyský?], Výstava moderního francouzského sochařství v Belvederu na Pražském hradě, Letem světem IX, 1935, 4. 6., č. 34, s. 5

čt, Ministerský předseda na výstavě francouzského sochařství, České slovo XVIII, 1935, 28. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

čt, Výstava francouzského sochařství, České slovo XVIII, 1935, 18. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

Jan Ebert, Kultura. Francouzští sochaři v Praze, Národní myšlenka, 1935, č. 10, in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

jml, Zítra končí výstava v Belvederu, Telegraf, 1935, 10. 8., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

jr., Publikace nejvýš časová, Národ LXXV, 1935, 8. 6., č. 112, s. 4

nn., Die Ausstellung der französischen Bildhauerei, Prager Presse XV, 1935, 6. 8., č. 210, s. 4

nn., Francúzská sochařská moderna, Slovenské národní listy, 1935, 28. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Moderní francouzské sochařství, Právo lidu, 1935, 26. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Otvorenie výstavy moderného sochárstva v Prahe, Slovenský deník, 1935, 22. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Před výstavou moderního francouzského sochařství v letohrádku Belvedere, Pražský večer, 1935, 7. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Předseda vlády na výstavě francouzského sochařství, Pražský večer, 1935, 27. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Předseda vlády na výstavě francouzského sochařství, Ranní noviny, 1935, 28. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Výstava francouzské plastiky v Praze, Lidové noviny XLIII, 1935, 12. 5., č. 239, s. 7

nn., Výstava francouzského sochařství v Praze, Moravsko-slezský deník, 1935, 18. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Výstava francouzského sochařství, Národní politika LIII, 1935, 18. 5., č. 137, in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Výtvarné umění, Literární noviny, 1935, 31. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

nn., Z pražských výstav. Výstava francouzského sochařství, Legie, 1935, 29. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

u, Faunovo odpoledne na Belvederu, Lidové noviny XLIII, 1935, 8. 6., č. 288, s. 7

V. H., Francouzské sochařství v Praze, Polední lidové listy, 1935, 23. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

vk., Výstava francouzského sochařství v Belvederu, A-Zet, 1935, 21. 5., in: Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 9 (1935)

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo