Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1938
Postavy českých dějin

Datum:27. května 1938 – 28. září 1938

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Autoři architektonického řešení:Jaroslav Fragner

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Adolf Hoffmeister, Antonín Matějček, Kamil Novotný, Vladimír Novotný, Jaromír Pečírka, Zdeněk Wirth

komentář

Projekt s názvem Postavy českých dějin představil nový koncept českého výstavnictví, v němž se propojil duchovně-politický rozměr, vycházející z poznání velkých osobností národní historie, s uměleckým tématem podobizny. Striktní dodržování historické chronologie způsobilo, že se v rámci výstavní expozice do bezprostředního kontaktu dostalo staré umění se soudobým nehledě na datum vzniku díla ani jeho techniku. Gotické sochařství komunikovalo s obrazy Maxmiliána Švabinského, zatímco tradičně pojatý Hellichův portrét Boženy Němcové visel vedle plastické vidiny spisovatelky od Jana Štursy. Tento analogicky konfrontační přístup umožnil postihnout přechod od skutečného portrétu k jeho imaginární verzi, tradované napříč generacemi a tvořící monumentálně působící vizi české historie. Dle recenzí zvládl tento úkol nejlépe Mikoláš Aleš, jenž ve svých historických malbách zpřítomnil popisy Františka Palackého a stal se prototypem národního tvůrčího symbolu.

Mezi hlavní cíle organizátorů z SVU Mánes patřila (s ohledem k jubilejnímu výročí Československé republiky) vědomá návaznost na dřívější vizuální přehledy význačných dějinných osobností. Jako inspirace posloužil soubor 87 podobizen českých učenců a umělců z konce 18. století, zachycených pro publikaci 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler na rytinách z dílny rodiny Balzerů, dále postavy projektované pro český Slavín velkostatkáře Antonína Veitha v Liběchově, ve své zamýšlené podobě nikdy neuskutečněný, stejně jako Pantheon Národního muzea. Ideová kontinuita tradiční Síně slávy však vzhledem k aktuální politické situaci vedla k interpretování výstavy v nacionalistickém duchu. Podaná prezentace významných státníků, obrozenců a kulturních činitelů přinesla v politicky vyčerpávajícím roce 1938 připomínku, že ani jiné vypjaté momenty napříč historií český národ zcela nezlomily. V tomto kontextu byl také název výstavy v dobových periodikách často pozměňován na Postavy našich dějin, které měly představovat stát, jež od svých mytických počátků až po prezidenta Osvoboditele (míněno T. G. Masaryka) čelil mnohému útlaku, a přesto si zůstal vědom síly tradice, která je nadějí tuto nelehkou dobu překonat.

Pro umělecko-historickou vizualizaci vývoje podobizny autoři výstavy využili kromě kresby a malby zejména sochařských analogií, naplňujících podstatu ztělesňujícího umění (od románské typologické představy, přes realismus 15. století, reprezentativní barokní portrét až po novodobou imaginární podobiznu). Přehledová koncepce se snažila upozornit na lokální stylová specifika, což ovšem výběr exponátů, kde chyběl komparační materiál, nemohl splnit. Sami členové spolku přiznali, že výběr děl byl improvizovaný a neodpovídal jejich původním představám.

Kladně hodnocenou složkou výstavy Postavy českých dějin se však stala především instalace v podání Jaroslava Fragnera. Výstavní sál architekt proměnil v jednotný prostor s postranními kójemi. Strop maskovaný podvěšenou draperií dodal interiéru prosklené budovy komorní atmosféru. Vstupní vestibul byl aktualizován dvěma symboly – bustou tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, jenž ze svého postu přehlížel galerii význačných postav minulosti, a svatým Václavem, patronem české země. Spolek Mánes se snažil podpořit historické uvědomění veřejnosti vystavováním originálů, ve výjimečných případech však pořadatelé zvolili kolorované fotografie děl (sv. Václav z kostela sv. Jakuba u Kutné Hory, nástěnné malby z rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě), reprodukce rozměrných obrazů, jež se nepodařilo zapůjčit, nebo sádrové odlitky architektonických plastik ze svatovítského triforia či Staroměstské mostecké věže. Výstava byla v souvislosti s jubilejním výročím Československé republiky považována za reprezentativní připomínku národního bohatství. Pro širokou veřejnost byla tematicky pochopitelnější než souběžně probíhající projekt Pražského baroka. Touha dobových komentátorů po trvalém zachování této zdařile sestavené portrétní galerie byla zčásti vyslyšena o rok později. V roce 1939 SVU Mánes vydal pod vedením Vladimíra Novotného publikaci s názvem Postavy českých dějin v umění výtvarném, jejíž obsah zdůrazňoval uměleckou hodnotu celého počinu, ačkoliv během konání výstavy byl projekt chápán spíše jako apel k národnímu uvědomění. Členové Mánesa vzhledem k politické situaci argumentovali, že v rámci výstavy představili také politické činitele, kteří ve vztahu k našim dějinám zůstávali doposud hodnoceni spíše záporně (Albrecht z Valdštejna, Humprecht Černín) a kteří se dle přetrvávajícího mínění podíleli na šíření pobělohorského útlaku (Bohuslav Balbín). Vymezování se vůči osobnostem 17. století je zajímavé především v kontextu souběžně probíhající výstavy Pražské baroko, která se naopak snažila o vědeckou syntézu tohoto období, či výstavy Česká tradice v 19. století, která se soustředila na sledování domácího uměleckého odkazu nedávné minulosti.

Postavy českých dějin se odehrály v rámci X. všesokolského sletu a oslav jubilejního výročí vzniku První republiky. Projektu nepředcházela cílená propagace, a přesto se dle dobových komentářů stal ilustrací národní nezlomnosti. „Po této stránce jest výstava pádnou odpovědí všem zahraničním protičeskoslovenským hlasům, tvrdícím, že český národ nemá samostatné kulturní tradice, a že postrádá tedy i oprávnění k samostatnosti politické,“ zaznělo tehdy v periodiku Česká výzva [Bernášek 1938]. S uznáním za dobře odvedenou práci se zároveň setkal i SVU Mánes, který v kontextu vlastních průbojných modernistických výstav překvapil veřejnost tradičním pantheonem význačných postav české historie. 

Martina Bezoušková

Citovaná literatura

Bernášek 1938: Antonín (?) Bernášek, S. V. U. Mánes: ,,Postavy našich dějin“, Česká výzva, 1938, 8. 6., in: ANG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

Další literatura

Vladimír Novotný, Postavy českých dějin v umění výtvarném, Praha 1939 

Archivní zdroje

Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF

Archiv hl. města Prahy, fond Spolek výtvarných umělců Mánes č. 1349, Výstavní činnost, Postavy českých dějin 1938 č. 4244, link na:

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?eventNavigPager=&_sourcePage=_kB66jr-7YYXQYmFpz53Hgruj3B6lfgjS-6QoYHpLbVlzF8_LKHCeCDQsmSUBwnb7nxri14C1wbxZgFU-GCoI4XRiLlrXynd&rowPg=287

vystavující autoři
plakát
Postavy českých dějin
Autor plakátu:Muzika František
Technika: ofset, 127 x 93 cm
Majitel: Archiv Národní galerie Praha
recenze

A. F., Postavy českých dějin, Tvorba XIII, 1938, 10. 6., č. 23, s. 275

pdf

A. F., Výtvarnictví. O instalaci dvou výstav, Tvorba XIII, 1938, 17. 6., č. 24, s. 287

pdf

A. V., Busta z bílého mramoru mluví, Pražské noviny, 1938, 15. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

A. V., Umění a osvěta mezi oživujícími stíny, Pražské noviny, 1938, 14. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

Bernášek, S. V. U. Mánes:,,Postavy našich dějin“, Česká výzva, Praha, 1938, 8. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf
Malá Bohdana

Bohdana Malá, Postavy českých dějin. Procházka výstavou, Lidové listy, 1938, 5. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf
Chyský Čeněk

Čeněk Chyský, Les grandes figures de l´histoire tchécoslovaque, L´Europe Central, 1938, 24. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf
Chyský Čeněk

čch. [Čeněk Chyský], Výstava ,,Postavy českých dějin“ v Mánesu, Týden rozhlasu, 1938, 11. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

Efpem., Výtvarné umění. Výtvarný Slavín postav českých dějin v ,,Mánesu“, Samostatnost, 1938, 14. 7., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf

Fdl., Tisíc let českého národa, jeho bytí a kultury na výstavě: „Postavy českých dějin“ ve výstavních sálech SVU Mánes, Pestrý týden XIII, 1938, 11. 6., č. 24, s. 12–13

pdf
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Výstava v Mánesu, postavy našich dějin, Národní politika LVI, 1938, 5. 6., č. 154, in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf

-fvm-, Dvě velké vernisáže uměleckých výstav, Venkov XXXIII, 1938, 28. 5., č. 125, s. 8

pdf
Volavková Hana

Hana Volavková, Barok a Postavy českých dějin, Eva X, 1938, 15. 6., č. 16, s. 9

pdf
Volavková Hana

Hana Volavková, Postavy českých dějin, Salon XVII, 1938, 15. 7., č. 7, s. 28

pdf

J. B., Postavy českých dějin v SVU Mánes, Demokratický střed, 1938, 18. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

J. H., Dvě monumentální výstavy, Mladé proudy, 1938, 12. 7., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

j. k., Pokus o český Slavín, Právo lidu, 1938, 11. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf
Martínek J.

J. Martínek, Souvislost českých dějin, Brázda I, 1938, 15. 7., s. 388

pdf
Slavík Jan

Jan Slavík, České dějiny v portrétech umělců, Národní osvobození XV, 1938, 28. 6., č. 150, s. 6

pdf
Pecháček Jaroslav

Jaroslav Pecháček, Postavy českých dějin, Masarykův lid, 1938, č. 1, 14. 6., s. 292–294

pdf
Čapek Josef

Josef Čapek, Výstava našich dějin, Lidové noviny XLVI, 1938, 1. 6., č. 275, s. 1–2

pdf
Marek Josef Richard

Josef Richard Marek, Pilíře českých dějin, Národní listy LXXVIII, 1938, č. 154, 5. 6., s. 15

pdf

K., Výstava k jubilejním slavnostem čs. sociální demokracie, Právo lidu, 1938, 2. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf
Krejza Milošo

Miloš Krejza, Postavy českých dějin mluví k nám, Nedělní Lidové listy, 1938, 29. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Kulturní hlídka. Pantheon našich dějin, Národní osvobození XV, 1938, 27. 5., č. 124, s. 6

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Slavnost zahájení výstav Postavy českých dějin a Pražské baroko, Národní osvobození XV, 1938, 28. 5., č. 125, s. 6

pdf

nn., Dvě representační výstavy českého umění, Volnost, 1938, 8. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

nn., Dvě výstavy, Český zápas, 1938, 16. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

nn., Heraldika netrpí nekázeň, Polední list XII, 1938, 25. 6., č. 175, s. 2

pdf

nn., Navštivte výstavu Postavy českých dějin, Večer XXV, 1938, 11. 6., č. 136, s. 7

pdf

nn., Postavy našich dějin, Právo lidu, 1938, 25. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

nn., Postavy našich dějin, Právo lidu, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

nn., Pražské baroko a postavy českých dějin. Dvě veliké výstavy, Halo noviny, 1938, 29. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf

nn., Tvůrcové českých dějin v podobiznách, Venkov XXXIII, 1938, 24. 5., č. 121, s. 10

pdf

nn., Výstava ,, Postavy českých dějin“ v Mánesu, Národní politika LVI, 1938, 12. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf

nn., Výstava ,, Postavy českých dějin“ zahájena, Pražské noviny, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

nn., Výstavy. SVU Mánes k oslavě dvacátého výročí republiky, Národní osvobození XV, 1938, 9. 2., č. 33, s. 6

pdf

nn., Zwei Hervorragende Ausstellungen in Prag, Prager Tagblatt, 1938, 27. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

om., Svědectví a povzbuzení. Dvě výstavy, připomínající velikost české minulosti, Lidové noviny XLVI, 1938, 28. 5., č. 268, s. 5

pdf

Rk., Dějinné postavy, Národní střed, 1938, 26. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

rk., Postavy českých dějin, Národní listy LXXVIII, 1938, č. 50, 20. 2., s. 11

pdf

–s., Tvůrcové českých dějin, Právo lidu, 1938, 5. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

V. R., SVU Mánes na křižovatce, Nový deník, 1938, 2. 11., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

pdf

V. S., Postavy českých dějin, Den, 1938, 24. 7., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf

vl, Postavy českých dějin. Mánes chystá výstavu podobizen, Nové noviny, 1938, 30. 1., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

pdf
Pohledy do výstavy

Pohled do výstavy Postavy českých dějin

Karel Dvořák, Jan Žižka

 

Prager Presse XVIII, 1938

Fotografie ze zahájení výstavy

proslov Zdeňka Wirtha

 

Pestrý týden XIII, 4. 6., č. 23, s. 4

Fotografie z interiéru výstavy

Prezident Edvard Beneš s doprovodem

 

Prager Presse, 1938

Fotografie ze zahájení výstavy

Proslov Václava Špály

 

Jas, 1938

Pohled do instalace výstavy

V popředí Bohuslav Schnirch, Sv. Václav

v pozadí v horní řadě busty Svatovítského triforia

 

Prager Presse, 1938

drobné zprávy o výstavě

A. N., Postavy českých literárních dějin, Lidové noviny XLVI, 1938, 13. 6., č. 295, s. 5

A., Slavín v podobiznách, České slovo, 1938, 30. 1.,  in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

A-Z, Postavy českých dějin, Večerník Práva lidu, 1938, 13. 7., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

B. S., Náš umělecko-historický Slavín v Mánesu, Pol. Nár. politika, 1938, 31. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

č., Výtvarníci z Mánesa zdraví pana presidenta, České slovo, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

h, Mánes chystá velkou výstavu galerie českých postav, A-Zet, 1938, 24. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

Čeněk Chyský, Jak si vykrášlíme Prahu v 20. výročí samostatnosti, Hlas národní obrany, 1938, 15. 1., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

Kr, Výstava v ,,Mánesu“, Polední list XII, 1938, 28. 5., č. 147, s. 2

ln., Postavy českých dějin v knize, Lidové noviny XLVII, 1939, 20. 5., č. 251, s. 7

–m., Spolek výtvarných umělců ,,Mánes“, Našinec LXXIV, 1938, 28. 5., č. 123, s. 3

MJ, Postavy našich dějin, Brázda, 1939, 21. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

N., Oživlý výstavní ruch ve znamení doby, Národní osvobození XV, 1938, 13. 11., č. 268, s. 6

nn. ,,Postavy českých dějin“, Venkov XXXIII, 1938, 4. 5., č. 104, s. 7

nn., ,,Gestalten der tschechischen Geschichte“ im ,,Mánes“, Prager Presse XVIII, 1938, 12. 6., č. 24, s. 2

nn., ,,Postavy českých dějin“, Národní politika LVI, 1938, 28. 5., č. 146, in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Český Slavín v Mánesu na Riegrově nábřeží, Národní politika LVI, 1938, 17. 7., č. 194, in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

nn., Český Slavín v Mánesu, Polední lidové noviny, 1938, 22. 1., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Der tschetsiche Künstlerverein ,,Mánes“, Neues Tagblatt, 1938, 16. 1., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., K oslavě 20. výročí založení ČSR, Národní politika LVI, 1938, 5. 6., č. 154, in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

nn., K výročí republiky. Primátor zahajuje výstavu: ,,Postavy českých dějin“, Večerní České slovo, 1938, 27. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Kulturní okénko, Brněnská svoboda, 1939, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

nn., Mánes dostane podporu Prahy, Polední list XII, 1938, 22. 4., č. 111, s. 2

nn., Návštěva u postav čs. dějin, Večerní České slovo, 1938, 5. 8., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Politický význam výstavy ,,Postavy českých dějin“, Národní listy LXXVIII, 1938, č. 256, 18. 9., s. 14

nn., Poslední dny výstavy Postavy našich dějin, České slovo, 1938, 2. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Poslední pražské události, Telegraf, 1938, 27. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Postavy českých dějin prodlouženy!, Večer XXV 1938, 8. 9., č. 211, s. 5

nn., Postavy českých dějin, Brněnská svoboda, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Postavy českých dějin, Moravská orlice LXXVI, 1938, 28. 5., č. 126, s. 5

nn., Postavy českých dějin, Národní noviny, 1939, 29. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Postavy českých dějin, Úřednické listy, 1938, 1. 7., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Postavy českých dějin, Večerník Práva lidu, 1938, 26. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Postavy našich dejín, Národna stráž (Nitra), 1938, 5. 6., č. 160, in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

nn., Sto sedmdesát portrétů v síních Mánesa. Výstava tváří z našich dějin. Od legendárního Přemysla Oráče k presidentům Masarykovi a Benešovi, Večerní České slovo, 1938, 26. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Třicet tisíc lidí shlédlo výstavu Mánesa, Večerní České slovo, 1938, 29. 8., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Tvůrcové našich dějin, Radiojournal XVI, 1938, 28. 5., s. 9

nn., Úspěch výstavy ,,Postavy českých dějin“, Halo noviny, 1938, 30. 8., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,, Postavy českých dějin“ otevřena, Ranní noviny, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,, Postavy českých dějin“ zahájena, Halo noviny, 1938, 28. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“ v budově Mánesa na Riegrově nábřeží, Halo noviny, 1938, 20. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Národní listy LXXVIII, 1938, č. 262, 24. 9., s. 2 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Právo lidu, 1938, 30. 8., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Samostatnost, 1938, 23. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Telegraf, 1938, 1. 8., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Večer XXV, 1938, 22. 7., č. 170, s. 5

nn., Výstava ,,Postavy českých dějin“, Venkov XXXIII, 1938, 17. 8., č. 192, s. 7

nn., Výstavy, Národní osvobození XV, 1938, 15. 5., č. 114, s. 11

nn., Významná výstava v Praze, Duch času XL, 1938, 28. 5., č. 125, s. 5

nn., Z pražského kaleidoskopu, Rakovnické noviny, 1938, 9. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

p. ž., Co nového o sletu, Polední lidové noviny, Brno, 1937, 13. 12.,  in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

Jan Týml, Pod jedním nebem, pod jednou střechou, Národní osvobození XV, 1938, 1. 6., č. 128, s. 3

V. R., Výstava Pražského baroka a umění XVII. a XVIII. století, Národní střed, 1938, 29. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

Adolf Veselý, Výtvarné umění, Zvon XXXVIII, 1938, 5. 10., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

vs., Postavy našich dějin, Tank, 1938, 15. 9., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

vsa., Postavy českých dějin, Důstojnické listy, 1938, 23. 6., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr.

za, Postavy českých dějin, Lidové listy, 1939, 27. 5., in: Archiv NG, Sbírka Varia, Výstřižkové sešity SVU Mánes, 1933–1950, př. č. 4202, 87 ks, VF, nestr. 

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo