Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1910
Souborná výstava Miloše Jiránka

Datum:1. dubna 1910 – 30. dubna 1910

Místo: Praha, Topičův salon

Pořadatel:Topičův salon

Autoři koncepce:Miloš Jiránek

komentář

Souborná výstava Miloše Jiránka byla umělcovou první samostatnou přehlídkou. Malíř si ji zorganizoval sám, vybral prezentovaná díla a navrhl jejich ideální instalaci na stěny a již existující panely. Na přípravách pracoval od podzimu 1909. Jeho záměrem bylo představit reprezentativní výběr z dosavadní tvorby. Očekával, že bude veřejně doceněna a že upevní Jiránkovu pozici v rámci aktuálního vývoje moderního umění. Jako místo konání přehlídky si zvolil pražský Topičův salon, protože byl etablovanou výstavní institucí, a to i přesto, že mu nevyhovovalo prostorové uspořádání jednotlivých místností.

Výstava byla zahájena na samém počátku dubna a obsahovala více než sedmdesát olejů, akvarelů, pastelů a grafik. Nejstarší práce pocházely z roku 1898 a nechyběl mezi nimi Jiránkův první důležitý obraz: olej Vor v Obříství. Z raného díla přehlídka pojímala i malby z Třeboně a Troje, obraz Soumrak a monumentální plátno Sprchy v pražském Sokole. Tvorbu ze Slovácka a Slovenska reprezentovaly vedle obrazů (mimo jiné Jožka Cigán, U sv. Antoníčka, Jarmark ve Velké) téměř dvě desítky akvarelů, pastelů a grafik. Kvůli kresbám se instalace Jiránkovi nakonec zdála „příliš přecpaná“ a domníval se, že je neměl zařazovat. [Jiránek 1910a] Nejlépe na něj působila hlavní stěna. Jejímu středu dominovala Čtenářka, lemovaná z jedné strany plátny Zahrada, Zelený statek, Na písku a Fialová podobizna, ze strany druhé obrazy Na mezi, Staré domy v Labské Týnici a Pískaři. Na přehlídku malíř nezařadil žádné dílo z Terstu, ani žádnou variantu fotbalu.

Ohlasy Jiránkovy výstavy lze sledovat na několika rovinách. Pokud jde o prodej umělcových děl, zakoupil Vincenc Kramář hned při vernisáži obraz Na mezi (1907), který údajně považoval za umělcovu „nejryzejší věc“. [Jiránek 1910b] Malíř Emil Filla usiloval o to, aby některé práce koupila Moderní galerie. O žádnou Jiránkovu malbu však nejevila zájem, jak dokládá Fillovo svědectví: „Obrátil jsem se přímo na Preislera, aby jako člen Moderní galerie zakoupil z této výstavy něco a s ustrnutím jsem z jeho úst uslyšel, že žádné vystavené dílo není dost hodnotné pro Moderní galerii, že vše je dosud nezralé a že Jiránka nepokládá vůbec za malíře. Kdo znal dobře Preislera, ví, že mluvil zcela upřímně a bez postranních tendencí.“ [Filla 1946, s. 8] Olej Na mezi se tak stal jediným prodaným obrazem z výstavy.

Z vlivných dobových kritiků se k přehlídce jako první vyjádřil Karel Boromejský Mádl. Kromě postřehů k některým konkrétním pracím se dotýkal obecné podstaty Jiránkovy tvorby. Její cíle spatřoval v pouhé iluzivnosti, bez snahy o větší dekorativní kvalitu malby a syntetické pojetí obrazu. Mádlovi se Jiránkovo úsilí posledních let jevilo jako nedostatečné a nepřesvědčivé. Současně v dílech postrádal výraznější stopu malířova osobního temperamentu. Jiránkův malířský intelekt podle Mádla převažoval nad duševní senzitivností. [Mádl 1910]

Jiránek na kritiku reagoval dopisem své ženě. Nejvíce ho zklamalo, že se Mádl nevyjádřil k obrazům, jež on sám pokládal za zásadní a považoval je za ukazatele svého budoucího směřování: „Poslal jsem Vám včera Mádla, který se první rozhoupal. Nevím, jak se Vám to zdálo, ale já jsem celkem spokojen, nečekal jsem ani tolik. Přes některé skryté ostny a hroty vzal to dost seriózně, ve všeličem má i pravdu (také ve své kritice BalkonuNa písku, ale to jsem já všechno už věděl) – jen je zajímavo, že se vyhýbá právě těm věcem, o nichž se měl zásadně vyjádřit, tj. Vaší Fialové podobizně, Zelenému statkuPískařům. A tu hlavní výtku, že mám ke svým motivům poměr jen zrakový, vzal jsem spíše za pochvalu, třeba on to tak nemínil.“ [Jiránek 1910c]

Zklamán byl Jiránek nepochybně i dalšími kritikami, ať již šlo o ostrou reakci bratří Čapků, nebo o recenze Stanislava Kostky Neumanna a Václava Viléma Štecha. Všichni tito autoři měli k Jiránkově tvorbě výtky, považovali ji za nehotovou, bezobsažnou či dokonce čistě diletantskou. Všeobecného uznání, o které Jiránek usiloval, se mu nedostalo. V tomto smyslu byla výstava neúspěšná. Je otázkou, zda mohl být výsledek jiný, kdyby se přípravy a výběru děl neujal Jiránek samotný, ale někdo z jeho kolegů z výtvarného prostředí.

Během roku 1910 uspořádal Klub přátel umění v Hořicích a Hradci Králové pozměněné varianty výstavy. Jiránek se na přípravách těchto expozic nepodílel a neúčastnil se ani jejich vernisáže. Reprízy neměly větší ohlas a z obou se prodalo pouze několik děl (z královéhradecké výstavy akvarel Z asanace a dvě grafiky).

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Filla 1946: Emil Filla, Naše generace impresionistů, in: Neznámý Miloš Jiránek 1875–1911 (kat. výst.), Topičův salon v Praze 1946, s. 7–11

Jiránek 1910a: Dopis Miloše Jiránka Antoníně Jiránkové, roz. Zedníkové z Prahy 1. 4. 1910, cit. z opisu v Archivu Národní galerie (dále jen ANG) v Praze, fond Jiří Kotalík, AA 3719, kart. VII/81.

Jiránek 1910b: Dopis Miloše Jiránka Antoníně Jiránkové, roz. Zedníkové z Prahy 9. 4. 1910, cit. z opisu v ANG v Praze, fond Jiří Kotalík, AA 3719, kart. VII/81

Jiránek 1910c: Dopis Miloše Jiránka Antoníně Jiránkové, roz. Zedníkové z Prahy 11. 4. 1910, cit. z opisu v ANG v Praze, fond Jiří Kotalík, AA 3719, kart. VII/81

Mádl 1910: Karel Boromejský Mádl, Souborná výstava M. Jiránka (1910), in: idem, Výbor z kritických projevů a drobných spisů, ed. Arsen Pohribný, Praha 1959, s. 320–322

Další literatura

anonym, Souborná výstava prací Mil. Jiránka, pořádaná Podkrkonošským museem v Hořicích, Zlatá Praha XXVII, 1909–1910, č. 50, 2. 9. 1910, s. 603

[Antonín Macek], Výstava obrazů Miloše Jiránka v Hořicích, Besedy lidu XVIII, 1910, č. 24, s. 382

Tomáš Winter, Miloš Jiránek: Zápas o moderní tvorbu 1875–1911, Praha 2012, s. 121–124

vystavující autoři
katalog

M. Jiránek – Katalog souborné výstavy 1898–1910

 

Vydavatel: Topičův salon

Místo a rok vydání: Praha 1910

recenze
Josef
Karel

Josef a Karel Čapkové, Z pražských výstav. Výstava obrazů Miloše Jiránka, in: Karel Čapek, O umění a kultuře I, eds. Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Praha 1984, s. 128–129

pdf
Mádl Karel Boromejský

M. [Karel Boromejský Mádl], Miloš Jiránek, Zlatá Praha XXVII, 1909–1910, č. 31, 22. 4. 1910, s. 369–370

pdf
Mádl Karel Boromejský

Karel Boromejský Mádl, Souborná výstava M. Jiránka (1910), in: idem, Výbor z kritických projevů a drobných spisů, ed. Arsen Pohribný, Praha 1959, s. 320–322

pdf
Neumann Stanislav Kostka

Stanislav Kostka Neumann, Poctivé malování. K výstavě Miloše Jiránka (1910), in: idem, Stati a projevy III, 1908–1911, ed. Milada Chlíbcová, Praha 1969, s. 264–267

pdf
Sezima Karel

Karel Sezima, Na okraj umělcova skizzáře (1910), in: idem, Podobizny a reliefy. Studie o domácí próse soudobé, Praha 1919, s. 29–34

pdf
Štech Václav Vilém

V. V. Š. [Václav Vilém Štech], Souborná výstava M. Jiránka, Přehled VIII, 1909–1910, č. 32, 29. 4. 1910, s. 582

pdf
Pohledy do výstavy
Souborná výstava Miloše Jiránka

Obraz Miloše Jiránka Kovář (Cigánský kovář, Jožka Cigán, Cigán cvočkař) ze souborné výstavy autora

Zlatá Praha XXVII, 1909–1910, č. 30, 15. 4., s. 360

drobné zprávy o výstavě

Anonym, Miloš Jiránek (u Topiče), Směr I, 1910, č. 18, 23. 4., s. 5

B. Č., Výstava obrazů Miloše Jiránka, Stopa I, 1910–1911, č. 12, s. 377

[Antonín Macek], Výstava obrazů Miloše Jiránka v Topičově salonu, Besedy lidu XVIII, 1910, č. 13, s. 206

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo