Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1841
Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění

Datum:12. dubna 1841 – 31. května 1841

Místo: Praha, Velkopřevorský palác

Pořadatel:Krasoumná jednota

komentář

Po výstavě uspořádané předchozího roku byla tato přehlídka další, která podle recenzentů reflektovala péči o rozvoj domácího umění, na niž se po roce 1839 zaměřil nový výbor Společnosti vlasteneckých přátel umění (SVPU) a jejímž cílem mělo být otevření pražského prostředí mezinárodním vlivům i podpora individuálního uměleckého rozvoje. Publiku pak obnovený typ výstavy, zahrnující velké kolekce zahraničního umění, měl poskytnout lepší přehled a orientaci v současném uměleckém dění.

Jako obvykle byli umělci v tisku vyzváni (29. března), aby svá díla dodali na místo výstavy (do 5. dubna). Do expozice bylo nakonec zahrnuto 325 děl, včetně dodatků. Největší ohlas měly opět práce z Mnichova, Düsseldorfu a Berlína, jimiž recenzenti poměřovali i domácí výkony. Ve výstavě se do konce května prodávaly akcie po 5 zlatých za kus a na 1. 6. bylo ohlášeno slosování uměleckých děl zakoupených pro Krasoumnou jednotu. Vstup do výstavy byl 6 krejcarů a za stejnou cenu – či mírně nižší částku 4 krejcary – se u vstupu prodával také seznam vystavených děl. Prostory Velkopřevorského (tehdy Morzinského) paláce nabídl jeho tehdejší majitel vévoda Karl von Morzin. Pro výstavu v tomto roce byly využity poprvé a údajně poskytovaly více prostoru i lepší přístupnost starším lidem (sic!) [Müller 1841, č. 46].

Je pravděpodobné, že instalace výstavy se v průběhu jejího trvání změnila, a to kvůli dodatečné zásilce většího počtu obrazů ze zahraničí. Teprve po polovině dubna dorazila zásilka z Düsseldorfu (31 kusů), Mnichova (38 kusů), Drážďan (9) a Berlína (7), avšak z popisů výstavních sálů vyplývá, že tyto práce byly následně v instalaci zařazeny mezi stávající exponáty. Fakt, že některá díla do výstavy dorazila opožděně, se odrazil i v pozdním vydání katalogu, na jehož absenci si na počátku výstavy někteří stěžovali, protože to znesnadňovalo identifikaci děl – vystavovaných pod čísly, bez popisek.

Podobu instalace, která navzájem mísila jednotlivé druhy, žánry i autory a sledovala tak zavedené zvyklosti, lze z recenzí přibližně rekonstruovat. Jako její pozitivum bylo vyzdvihováno to, že práce domácích malířů nebyly v samostatném sale, ale rozmístěné mezi ostatními, takže se zamezilo stížnostem, že jsou někteří autoři upřednostňováni na úkor ostatních [Müller 1841, č. 46]. Důležitou součástí výstavy byla také sochařská expozice rozdělená do několika sálů, která poutala živou pozornost a mimo domácí představovala větší kolekci francouzského sochařství a konvolut prací Ludwiga Schwanthalera z Mnichova.

Jednotlivé sály byly patrně koncipovány kolem několika dominantních kusů. Hned u vchodu vévodil prvnímu velkému sálu Zimní večer v klášterních ruinách od oblíbeného Carla Hasenpfluga považovaný za jeden z highlightů výstavy. Ve stejné místnosti ho doplňoval žánr (Kirner, Hesse, Reichenbach), včetně Orlího hnízda od Josefa Mánesa či květinový kus od drážďanského Nerenze; to vše doplňovaly portréty a miniatury. Hlavní pozornost v menším druhém sále se upínala na zmíněnou sochařskou kolekci z Paříže, k níž byly doplněny krajiny Antonína Mánesa a údajně jeden z nejlepších historických obrazů z výstavy (Valdštejn a Seni od Kretschmera z Düsseldorfu) a další práce. Ve třetí místnosti byly dominantou sochařské práce Josefa Maxe a 12 knížecích soch od Schwanthalera, které byly ovšem instalovány jedna vedle druhé takže si překážely. Okolo byly figurální historické obrazy i žánry, včetně např. Hellichova Galilea ve vězení. Dalšímu sálu vévodili koně od Albrechta Adama, nad nimi byla nadvěšena Dcera Jephtova od Ondřeje Fortnera. Dále zde byly např.: Jarní jitro od Antonína Mánesa, žánrový obraz od Marstranda (Výjev z říjnové slavnosti v Římě) z Mnichova hodnocený jako jeden z nejlepších z celé výstavy,  Dívka modlící se před kaplí od Josefa Mánesa, jíž bylo ve srovnání s vysoko oceňovaným sousedním Interiérem katedrály v Ulmu vytýkáno špatné pojetí světla, dále zde byly další krajiny Antonína Mánesa i Augusta Piepenhagena a také historické figurální obrazy Antonína Lhoty a Josefa Vojtěcha Hellicha: kladně přijatý a dodatečně zavěšený Dobrý pastýř a především Sv. Václav vyučován Ludmilou na Tetíně. Tento obraz mnozí kritici považovali za nejlepší z celé výstavy, rozhodně v rámci domácích autorů. V pátém sále se opět mísily figurální, žánrové a krajinné náměty.

Kromě kritických komentářů výstava vedla také k publikování obecnějších úvah o umění – o aktuální otázce uměleckého realismu, o vztahu umění k politice i o organizaci uměleckého života.

Vztah mezi idealizací a realismem v umění rezonoval již u příležitosti pražské výstavy roku 1840 a týkal se hlavně otázek nového pojetí krajinomalby, potažmo způsobu práce stávajícího profesora krajinomalby Antonína Mánesa. Rozpor spatřovaný mezi jeho idealismem a realistickými pozorováními se někteří kritici snažili překlenout poukazem na specifičnost míst, která zachycoval [Müller 1841, č. 52]. Pro jiné to však byl odrazový můstek pro odsouzení zastaralosti jeho způsobu malby [Seidlitz 1841a, s. 321–322], který kontrastoval s chválou jeho budoucího nástupce, mnichovského Maxe Haushofera. Ten také v roce 1841 v Praze poprvé vystavoval. Mnichovská krajinamolba, zastoupená též Carlem Rottmannem, jehož Římskou campagnu někteří považovali za nejlepší vystavený obraz, zde byla všeobecně obdivovaná z hlediska zachycení atmosféry a čistoty barev, nanášených v tenké vrstvě.

Pozoruhodnou úvahu o oscilování umění mezi idealismem a realismem v různých historických epochách a o jeho kosmopolitním charakteru publikoval u příležitosti výstavy publicista a kritik Julius Seidlitz, vlastním jménem Itzig Jeitteles [Seidlitz 1841b]. V historickém přehledu se zabýval vztahem mezi uměním a soudobou politickou situací: Tu považoval za nedílný předpoklad ovlivňující podobu umělecké tvorby a docházel k závěrům, které mimo jiné aktuální poměry interpretovaly jako příhodné pro podporu umění.

V neposlední řadě se ozývaly komentáře ke specifické situaci umělecké tvorby v soudobé Praze, které anekdoticky komentovaly postavení jejích předních protagonistů. Velké množství vystavených obrazů (mnohdy nevalné kvality – „Bilderkraam“) posloužilo jako záminka k úvaze o neutěšených finančních poměrech: zatímco v Praze je malířství spíše řemeslem a způsobem rychlé obživy (jak to umožňují portréty, vývěsní štíty, obrazy světců…), mistrovské dílo, které má skutečně oslovovat, se nesmí uspěchat, maluje se tři, i šest let – ale dobu strávenou malováním už ovšem kupci nepočítají a cena ji nepokrývá [Manfred 1841, s. 180].

Podobně jako v roce 1840 i tuto výstavu provázely komentáře, které obhajovaly především působení současného spolkového výboru. Do jisté míry se tak kryly s oficiální rétorikou SVPU, reprezentovanou ve zprávě výboru za rok 1841–1842, kde byly charakterizovány domácí umělecké poměry (jako zkostnatělé a zastaralé) a nastíněn směr prováděných reorganizací. Kosmopolitní orientace a propojení prezentace domácí umělecké produkce s cizinou bylo opakovaně zdůrazňováno jako nutnost, protože „vlastí umění a vědy je celý svět“ [Müller 1841, č. 46] a „v umění je jakýkoli patriotismus směšný“ [Seidlitz 1841a, s. 255]. Proto i dosavadní přízvisko označující domácí umělce jako „vaterlandische“ bylo nahrazováno adjektivem „einheimische“ [ibidem]. Kritici se ovšem zamýšleli také nad specifickým charakterem a směřováním domácí malby, který významně předurčuje způsob uměleckého školení a tím ovlivňuje její silné a slabé stránky: konstatovali, že zaostává v žánru a krajinomalbě, avšak díky Hellichovi vyniká v oboru historické malby. (Ovšem také konstatovali, že z ciziny bylo tohoto roku zasláno jen velmi málo kvalitních historických obrazů, s nimiž by bylo možné srovnávat.)

Vzhledem k faktu, že nový ředitel a historický malíř Christian Ruben z Mnichova působil již jako vedoucí akademického historického ateliéru a oficiálně se ujal své funkce záhy po skončení výstavy (5. června), je zde možné sledovat podporu jeho konání zaměřenému na internacionalizaci domácího prostředí a na kladnou prezentaci jeho dalších mnichovských kolegů, kteří jej posléze do Prahy následovali (Haushofer) anebo k nimž se vzhlíželo jako ke vzorům a o jejichž angažování v Praze se usilovalo (Schwanthaler).

Pavla Machalíková

Citovaná literatura

Anonym 1841: Anonym, Letošnj umělecká wýstawa w Praze, Dennice, 1841, 3. díl, s. 58–63

Manfred 1841: Manfred, Die Kunstausstellung in Prag für das Jahr 1841, Camellien, 1841, sv. 2, s. 176–184

Müller 1841: Anton Müller, Über die diesjährige Kunstausstellung, Bohemia XIV, 1841, č. 46, 16. 4., s. 4; č. 48, 20. 4., s. 4; č. 49, 23. 4., s. 4; č. 50, 25. 4., s. 3–4; č. 51, 27. 4., s. 3–4; č. 52, 30. 4., s. 4; č. 54, 4. 5., s. 4; č. 55, 7. 5., s. 3–4; č. 56, 9. 5., s. 4; č. 58, 14. 5., s. 4; č. 60, 18. 5., s. 3–4; č. 62, 23. 5., s. 3–4; č. 64, 28. 5., s. 3–4; č. 65, 29. 5., s. 3–4; č. 67, 4. 6., s. 3–4; č. 68, 6. 6., s. 4; č. 71, 13. 6., s. 3–4; č. 72, 15. 6., s. 4; č. 75, 22. 6., s. 2–3 

Seidlitz 1841a: Julius Seidlitz [Izák Itzig Jeitteles], Kunstausstellung, Ost und West VI (příloha Prag), 1841, č. 58, 12. 4., s. 232; č. 64, 22. 4., s. 255–256; č. 65, 24. 4., s. 259–260; č. 76, 13. 5., s. 320–322; č. 79, 19. 5., s. 332–333; č. 81, 22. 5., s. 341–342; č. 84, 27. 5., s. 35 –353; č. 86, 31. 5., s. 360–362; č. 89, 5. 6., s- 372–373; č. 92, 10. 6., s. 385–386; č. 96, 17. 6., s. 400–402

Seidlitz 1841b: Julius Seidlitz [Izák Itzig Jeitteles], Bei Gelegenheit der Prager Kunstausstellung, Ost und West VI (příloha Prag), 1841, č. 61, 17. 4., s. 243; č. 62, 19. 4., s. 247; č. 64, 22. 4., s. 255; č. 65, 24. 4., s. 259; č. 67, 28. 4., s. 265; č. 76, 13. 5., s. 319–320; č. 80, 20. 5., s. 338; č. 82, 24. 5., s. 344–345; č. 83, 26. 5., s. 347–349; č. 87, 2. 6., s. 366; č. 90, 7. 6., s. 377–378

Archivní zdroje

Archiv Národní galerie v Praze, fond SVPU

vystavující autoři
katalog

Katalog der Kunstausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag 1841

Vydavatel: SVPU
Místo a rok vydání: Praha 1841

recenze

Anonym, Letošnj umělecká wýstawa w Praze, Dennice, 1841, 3. díl, s. 58–63

pdf

Manfred, Die Kunstausstellung in Prag für das Jahr 1841, Camellien, 1841, sv. 2, s. 176–184

pdf
Müller Anton

Anton Müller, Über die diesjährige Kunstausstellung, Bohemia XIV, 1841, č. 46, 16. 4., s. 4; č. 48, 20. 4., s. 4; č. 49, 23. 4., s. 4; č. 50, 25. 4., s. 3–4; č. 51, 27. 4., s. 3–4; č. 52, 30. 4., s. 4; č. 54, 4. 5., s. 4; č. 55, 7. 5., s. 3–4

pdf
Seidlitz Julius

Julius Seidlitz, Kunstausstellung, Ost und West (příloha Prag) VI, 1841, č. 58, 12. 4., s. 232; č. 64, 22. 4., s. 255–256; č. 65, 24. 4., s. 259–260; č. 76, 13. 5., s. 320–321; č. 79, 19. 5., s. 333–334; č. 81, 22. 5., s. 341–342; č. 84, 27. 5., s. 352–353; č. 86, 31. 5., s. 360–362; č. 89, 5. 6., s. 373–374; č. 92, 10. 6., s. 385–386; č. 96, 17. 6., s. 400–402

pdf
drobné zprávy o výstavě

Joh[ann] Ritter von Rittersberg, Kunst-Anzeige, Prager Zeitung XVII, 1841, č. 52, 1. 4., s. 3

Anonym, Kunstvereins-Anzeige, Prager Zeitung XVII, 1841, č. 76, 14. 5., s. 4

Anonym, Kunstvereins-Nachricht, Prager Zeitung XVII, 1841, č. 82, 25. 5., s. 3

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo